Analyse: “Racismeparagraffen kan og bør ændres med henblik på at styrke ytringsfriheden”

0

Straffelovens § 266b – den såkaldte racismeparagraf – har over de senere år været stærkt omdiskuteret. Både nationalt og internationalt har politikere og eksperter krævet yderligere stramninger, der i øget grad sikrer visser grupper mod såkaldt hate-speech, ligesom andre har advokeret for, at de vide og upræcise rammer i bestemmelsen udgør en omfattende trussel mod ytringsfriheden. CEPOS afdækker derfor i et nyt notat mulighederne for at ændre den nuværende racismeparagraf ud fra hensynet til ytringsfriheden og Danmarks EU- og folkeretlige forpligtelser. Notatet er en forkortet version af en artikel trykt i Ugeskrift for Retsvæsen (U2011B.215).

”Den nuværende udformning af § 266b har vist sig at være langt mere vidtgående end den tidligere, og har derfor resulteret i en eskalering af domsfældelser. En række personer og politikere, der har ytret sig i samfundsdebatten om emner af stor offentlig interesse, er over de senere år blevet dømt for overtrædelser af § 266b. Bestemmelsen indebærer derfor i sin nuværende form en forøget risiko for ubeføjede begrænsninger af ytringsfriheden, der kan amputere den frie offentlige debat”, siger chefjurist i CEPOS Jacob Mchangama.

Selvom særligt de vestlige lande – inklusiv Danmark – har været skeptiske over for internationale begrænsninger af ytringsfriheden og kriminaliseringer af visse udtalelser, vedtog de danske politikere i 1971 i forbindelse med ratificeringen af FN’s racediskriminationskonvention en kraftig udvidelse af racismeparagraffen til skade for ytringsfriheden. I 2008 blev EU’s rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad vedtaget, der forpligter Danmark til at kriminalisere visse former for hate-speech.

Siden ændringerne af bestemmelsen i 1971 frem til juni 2000 er der blevet afsagt ti domme efter § 266b, og i perioden fra juni 2000 til april 2011 er det ifølge Rigsadvokatens opgørelser afsagt mere end 40 domme efter samme bestemmelse.

”Ytringsfriheden er grundlæggende for den frie debat og udgør i et liberalt demokrati som Danmark fundamentet og forudsætningen for politisk mangfoldighed og borgernes autonomi. Den nuværende udformning af racismeparagraffen giver ikke den tilstrækkelige beskyttelse af ytringsfriheden, og der er derfor behov for at ændre bestemmelsen”, siger Jacob Mchangama, som på den baggrund foreslår en ny formulering, der både styrker ytringsfriheden og sikrer, at Danmark fortsat overholder sine internationale forpligtelser over for EU og FN.

CEPOS anbefaler, at en ny version af § 266b får ordlyden:
Den, som offentligt og med forsæt ophidser til had mod en gruppe af personer på baggrund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering på en måde, der medfører begrundet frygt for forstyrrelse af den offentlige fred og orden, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år.

Læs analyse

Share.

About Author

Comments are closed.