Principper for borgernær og inkluderende digitalisering

0

Justitia har sammen med en række forskere og organisationer formuleret 8 principper for borgernær og inkluderende digitalisering.

Digitalisering af den offentlige sektor er allerede langt fremme, og nye digitale løsninger bliver løbende udviklet. Det er en udfordring for op mod en fjerdedel af den voksne del af befolkningen, som har digitale udfordringer i forskelligt omfang og som derfor ikke kan begå sig i det digitale samfund på samme niveau som deres medborgere.  Hidtil har det været økonomi og effektiviseringer, der har været motoren bag digitaliseringen. Nu er det tid til at sætte borgeren i centrum.

“Digitaliseringen af det offentlige Danmark skal altid understøtte borgernes retssikkerhed og mulighed for at udøve deres rettigheder. Det kan blandt andet ske ved at udarbejdes dataetiske og menneskeretlige vurderinger af digitale tiltag konsekvenser for borgerne for at sikre, at digitaliseringen er inkluderende og retfærdig for alle. Borgerens virkelighed skal tages i betragtning, og deres erfaringer og ønsker skal inddrages i udviklingen af digitale løsninger,” siger justitias vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson.

Principperne for borgernær og inkluderende digitalisering fokuserer på at placere borgeren i centrum af al offentlig digitalisering, så alle borgere kan føle sig repræsenteret i fremtiden. Det sikres ved at tage udgangspunkt i borgernes virkelighed, inddrage borgere i udviklingen af digitale løsninger, give adgang til alternative måder at deltage i samfundet på, give borgeren mere kontrol over deres eget data, træffe beslutninger på et velunderbygget og transparent grundlag, og sikre offentlig ejerskab af offentligt betalt udvikling. Dataetiske og menneskeretlige vurderinger af digitale tiltag skal også foretages for at sikre borgernes retssikkerhed og rettigheder.


De 8 principper

En mere borgernær digitalisering af den offentlige sektor var i fokus på et møde den 8. november 2022, hvor 35 forskere, andre eksperter og repræsentanter for organisationer mødtes for at udvikle principper og initiativer, der kan understøtte en inkluderende digitalisering. De 8 principper, der fremkom, lyder som følger:

 1. Digitalisering skal altid understøtte borgernes rettigheder og retssikkerhed.
 2. Udvikling af borgerrettede systemer skal tage udgangspunkt i borgernes virkelighed.
 3. Forskellige borgergrupper inddrages i udviklingen af borgerrettede IT-systemer hele vejen fra start til slut.
 4. Der skal være let adgang til gode og værdige alternativer til at være digital.
 5. Borgeren skal have mere kontrol over egne data.
 6. Beslutninger om digitalisering skal træffes på et velunderbygget og transparant grundlag.
 7. Offentligt betalt udvikling bør være offentligt ejet.
 8. Alle borgere skal have lige muligheder for at deltage i diskussionen om brug af digitale teknologier.

Baggrunden for mødet var et ønske om at imødekomme en række aktuelle udfordringer knyttet til digitaliseringen af den offentlige sektor:

 • Op mod en fjerdedel af den voksne befolkning oplever i dag udfordringer i mødet med det digitale.
 • Udfordringerne knyttet til digitalisering går på tværs af samfundsgrupper, og kan ikke isoleres til særlige grupper, som fx ældre.
 • Grupper, der i forvejen er udsatte (fx pga. fattigdom), risikerer at blive yderligere marginaliseret, når myndighederne kræver, at de betjener sig digitalt.
 • I takt med digitalisering er medarbejdernes arbejdsgange omkring offentlige services blevet ændret. Det vanskeliggør borgeres mulighed for at få hjælp og vejledning, og forstærker den digitale eksklusion.

Læs om alle principperne

Kontakt og presse: Birgitte Arent Eiriksson, Birgitte@justitia-int.org (30868497).


Underskrivere

 • Anna de Boer, udviklingskonsulent, Egedal kommune
 • Barbara Nino, ph.d.-studerende, IT-Universitetet i København
 • Birgit Jæger, lektor emerita, Roskilde Universitet
 • Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør, Justitita
 • Birgitte Kofod, forkvinde, DataEthics
 • Brit Ross Winthereik, professor, Danmarks Tekniske Universitet
 • Grit Munk, chefkonsulent, IDA
 • Hanne Marie Motzfelt, professor, Københavns Universitet
 • Helene Friis Ratner, lektor, Aarhus Universitet
 • Ida Schrøder, post doc, Aarhus Universitet
 • Irina Papazu, lektor, IT-Universitetet i København
 • Jesper Balslev, lektor, Københavns Erhvervsakademi og Analogiseringsstyrelsen
 • Johan Busse, borgerrådgiver i Københavns kommune og formand for Dataetisk Råd
 • Julie Fabian, socialfaglig konsulent, Foreningen Ligeværd
 • Kenneth Flex, direktør, Dansk Flygtningehjælp
 • Kira West, formand, Rådet for Socialt Udsatte
 • Kresten Gaub, borgerrådgiver, Roskilde kommune
 • Lisbeth Knudsen, strategidirektør, Mandag Morgen/Altinget /ADD-projektet
 • Louise Kambjerre Scheel, seniorkonsulent, Ældresagen
 • Madeline Steenberg Williams, forkvinde, Danske gymnasieelevers sammenslutning
 • Mads Samsing, næstformand, HK
 • Marika Sabro, programleder, Landsforeningen af Væresteder
 • Merete Elleboe, koordinator, SIND
 • Mie Buhl, professor, Aalborg Universitet
 • Nicolai Paulsen, konsulent Socialrådgiverforeningen
 • Ole Tange, it-politisk rådgiver Prosa
 • Per Liljenberg Halstrøm, docent, Københavns Erhvervsakademi
 • Pia Tesdorf, databeskyttelsesrådgiver
 • Rikke Frank Jørgensen, seniorforsker, Institut for Menneskerettigheder
 • Sisse Finken, lektor, IT-Universitetet i København
 • Stefan Friis Frederiksen, medlem af Dataetisk Ungeråd
 • Søren Skaarup, post doc, IT-Universitetet i København
 • Tabita Nyberg Hansen, gadeplansmedarbejder, Projekt Udenfor
 • Thomas Hildebrandt, professor, Københavns Universitet
Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.