Usynlige udsattes interessevaretagelse

0

Hvor kan udsatte borgere gå hen, hvis de har brug for hjælp? I Danmark findes en række organisationer, der tilbyder hjælp til udsatte borgere, som varierer i størrelse, geografisk placering og i den eller de former for udsathed, de retter sig mod. Følgende kortlægning er et bilag til Justitias kvalitative undersøgelse af vejledningspligen på socialområdet, og har til formål at bidrage til en udvidet forståelse af hvilke udsatte borgere, som har de mest begrænsede muligheder for hjælp.

kortlægningen er udarbejdet af projektleder og direktør i Justitia Danmark Birgitte Arent Eiriksson, kriminolog Malte Bundgaard Kolze og antropolog Blanca Josefine Pérez Schjødt.

Hvis man arbejder i en organisation, som støtter de grupper vi her ser på og ikke fremgår af kortlægningen, bedes man kontakte Justitia på usynlige-udsatte@justitia-int.org.

Indledning

Justitia identificerede i rapporten ”Usynlige Udsatte i Danmark” 15 grupper, som i den politiske debat, det danske mediebillede og efter egen subjektive oplevelse til en vis grad er usynlige i det danske samfund. Problematikkerne på tværs af de 15 grupper spænder bredt fra usikre opholdsgrundlag over anbringelser af børn til hjemløshed og vold i nære relationer. Fælles for personer i de 15 grupper er dog, at de ofte har en tilværelse præget af social udsathed på flere forskellige parametre som skaber stor kompleksitet i udsatheden. Personer i de 15 grupper kan desuden siges at være mindre synlige i den danske debat om udsattes rettigheder, og er i højere grad end den almene befolkning tynget af retssikkerhedsmæssige udfordringer.

Formålet med denne kortlægning er at undersøge hvilke private og civile organisationer, der varetager disse gruppers interesser og på hvilken måde, for derved at vurdere, hvilke udsatte borgere der har begrænset adgang til hjælp. Formålet er desuden at beskrive, hvordan og i hvor høj grad, eksisterende organisationer arbejder for øget synlighed og en forbedring af retsstillingen for de usynlig udsatte grupper. De beskrevne organisationer arbejder blandt andet gennem politik og lobby-arbejde, offentlige kampagner, tilbud om juridisk, sundhedsfaglig, psykologisk eller anden rådgivning, undervisning og hjælp til beskæftigelse samt opbygning af fællesskaber.

En væsentlig pointe i denne forbindelse er, at personer, der befinder sig i komplekse udsatte positioner påvirket af både personlige og strukturelle problemer, kan have sværere ved at gøre deres ret gældende på ét område, fordi andre dimensioner af udsatheden begrænser dem. Det kan for eksempel være sværere at opsøge og modtage hjælp til hjemløshed, hvis man samtidig tilhører en kønsminoritet eller opholder sig i Danmark uden lovligt opholdsgrundlag.

Det giver således ikke mening at vurdere retsstillingen for personer, der oplever udsathed, på baggrund af, hvor mange private organisationer, foreninger og andre tilbud, der eksisterer for specifikke problemstillinger, fordi den enkelte persons unikke livssituation er mere kompleks end summen af de forskellige former for udsathed kombineret. Denne kortlægning er således nærmere et forsøg på at undersøge, hvorvidt nogle problematikker slet ikke dækkes eller får opmærksomhed fra civilsamfundet i Danmark.

Undersøgelsens sigte er ikke at negligere offentlige myndigheders rolle i og pligt til at hjælpe personer, der befinder sig i udsatte positioner, men derimod at kortlægge hvilke organisationer uden for det offentlige system, der tilbyder hjælp og varetager disse gruppers interesser. Derudover er der gradsforskelle på, hvorvidt og på hvilken måde, de 15 grupper af usynligt udsatte, Justitia har identificeret, er omfattet af rettigheder til velfærdsydelser og behandling i det offentlige danske velfærds- og sundhedssystem. Kortlægningen lægger sig i forlængelse af Justitias kvalitative undersøgelse af den vejledning, udsatte personer modtager, når de søger hjælp igennem det kommunale socialområde.

I nærværende undersøgelse inddeler vi organisationerne efter hvilke problematikker, de arbejder med. Det gør vi, fordi det relevante her er organisationernes arbejde og dets formål og indhold i relation til udsatte menneskers retsstilling. Personer i komplekse udsatte positioner vil i mange tilfælde være i målgruppen for flere organisationers arbejde, ligesom mange organisationer arbejder med flere problematikker samtidig. Der vil derfor være overlap, hvor vi kategoriserer organisationen efter, hvilken problematik, vi opfatter som deres hovedfokus. Vi inkluderer udelukkende organisationer, der arbejder specifikt med problematikkerne som et af deres hovedformål, og undersøgelsen udelader således større organisationer med mere generelle formål, som for eksempel Rådet For Socialt Udsatte, Stenbroens Jurister, Institut for Menneskerettigheder o.l., som arbejder mere bredt med de inddragede problematikker.

Vi skelner mellem de strategier, handlinger og ydelser, der har til formål at påvirke og forbedre den strukturelle position for personer i bestemte udsatte positioner gennem politisk eller juridisk arbejde, og dem der tilbyder mere kortsigtet eller akut hjælp som for eksempel husly, mad, medicinsk hjælp og lignende. I det følgende inddeler vi organisationerne i 10 kategorier, fordelt efter deres primære fokusområde, og beskriver derpå kort karakteren af deres arbejde, samt analyserer om og på hvilken måde, de bidrager til en forbedring af retsstillingen for de mennesker, de henvender sig til. Denne kortlægning er ikke en udtømmende liste over alle eksisterende organisationer, foreninger og tilbud i Danmark.

Vold i nære relationer

Vold i nære relationer dækker over en række forskellige voldsformer, der optræder i kæresteforhold, ægteskaber og i familier, hvor parterne typisk bor eller tidligere har boet sammen. Vold i nære relationer kan være direkte, hvor bestemte personer udsættes for fysisk eller psykisk vold. Der kan dog også være tale om indirekte vold, hvis et barn er vidne til vold mellem sine forældre. I baggrundsrapporten identificeres en række grupper, for hvem vold i nære relationer er en del af udsatheden, heriblandt mænd udsat for psykisk eller fysisk partnervold og personer udsat for økonomisk vold.

I Danmark findes en række organisationer, der yder støtte til ofre for vold:

Ud af Voldens Skygge: Link

Ud af Voldens Skygge er et behandlingstilbud under Mødrehjælpen beliggende i København og Aarhus, til kvinder og børn som tidligere har levet med vold i familien, men som stadig er påvirkede af voldens følgevirkninger. I Aarhus kan kvinder, der endnu ikke har besluttet at forlade deres voldelige partner, få vejledning og hjælp til at afklare deres situation. Hjælpen består af et behandlingsforløb der tilrettelægges specifikt til den enkelte kvindes behov og inddrager en række fagprofessionelle som eksempelvis socialrådgivere, psykologer of socialpædagoger.

Råd til Livet: Link

Råd til livet er et bredt rådgivningstilbud under Mødrehjælpen til mødre eller gravide der er eller har været i et voldeligt parforhold eller til fædre og mødre som har brug for hjælp til at genvinde kontrollen med deres familiesituation. Tilbuddet har særligt fokus på rådgivning om økonomiske spørgsmål relateret til økonomisk vold som eksempelvis mulighederne for gældssanering, bodeling og afbetaling af lån.

Offerrådgivningen: Link

Offerrådgivningen yder støtte til ofre, vidner og pårørende til ofre for kriminalitet og ulykke. Støtten er forankret i de 12 offerrådgivninger der hver et tilknyttet en politikreds. Offerrådgivningens formål og målgruppe er, som noget særligt for en NGO nedfældet i lovbemærkninger med udgangspunkt i Lovforslag nr. 144 af 22. januar 1997. De 12 offerrådgivninger er alle organiseret med lokale bestyrelse og vedtægter.

Exitcirklen – Veje ud af psykisk vold: Link

Exitcirklen er et behandlingstilbud vis primære målgruppe består af kvinder og mænd der har været eller er udsat for psykisk vold og negativ social kontrol. Hjælpen tilbydes primært i form af gruppeforløb, hvor brugerne sammen og under vejledning deler og bearbejder deres oplevelser af at leve med vold og negativ social kontrol.

LivaRehab: Link

LivaRehab er et rehabiliteringscenter for personer, der lever med negative følgevirkninger fra prostitution, vold og seksuelle overgreb. Hjælpen tilrettelægges og udmøntes individuelt og tager udgangspunkt i en tværfaglig tilgang. LivaRehab er desuden leverandør af specialviden om vold i nære relationer for den Nationale Viden- og Specialrådgivnings organisation (VISO) under Social- og Ældreministeriet.

Dialog mod Vold: Link

Dialog mod Vold er et behandlingstilbud orienteret mod at stoppe og forebygge vold i familien. Dialog Mod Volds terapiforløb er orienteret mod både den voldsudsatte, voldsudøveren og deres børn. Behandling til voldsudøveren er en særlig indsats der tilbydes af få sociale organisationer i Danmark.

Den Sociale Døgnvagt: Link

Den Sociale Døgnvagt er et bredt tilbud der tilbyder hjælp til mange forskellige former for akutte sociale problemer for både enkeltpersoner og familier. Den primære støtte består af vejledning til voksne, familier of børn og unge under 18 år både fysisk og telefonisk. Derudover varetager Den Sociale Døgnvagt en række koordinations- og vurderingsopgaver som eksempelvis visitation til krisecentre for borgere i Københavns Kommune og anbringelse af børn og unge uden for hjemmet om aftenen, natten og i weekenden.

Joan-Søstrene: Link

Joan-Søstrene driver en række tilbud for kvinder der har været udsat for vold, voldtægt, incest eller seksuel chikane i barndommen eller voksenlivet, herunder anonym rådgivning på deres adresse, telefonisk og via mail. Desuden er Joan-Søstrene politisk aktive og hørringspart på det strafferetlige område angående seksualiseret vold mod kvinder.

LOKK – Landsorganisationen af Kvindekrisecentre: Link

LOKK er brancheorganisation for en række danske kvindekrisecentre. De arbejder vidensbaseret med målgruppen for krisecentrene med det formål at forbedret kvaliteten af krisecentrenes tilbud. LOKK arbejder desuden for at styrke voldsudsattes position i forældremyndighedssager om vold og samordning af forældreansvarslovgivningen og i tilholdssager.

Mandecentret: Link

Mandecentret er det eneste krisecenter i Danmark der tilbyder midlertidig bolig og gratis rådgivning med krise- og voldsramte mænd som primær målgruppe. Mandecentret har afdelinger i flere større byer i Danmark og tilbyder deres hjælp telefonisk eller ved fremmøde på et af deres centre.

Dansk Stalking Center: Link

Dansk Stalking Center tilbyder gratis rådgivning til personer, som har været eller er udsat for stalking, personer der udøver stalking samt pårørende. Derudover står Dansk Stalking Center for vidensindsamling og forskning om stalking.

Hjælp Voldsofre: Link

Hjælp Voldsofre er en landsdækkende forening der arbejder med en bred gruppe af ofre for vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb samt deres pårørende. Hjælp Voldsofre tilbyder individuelle rådgivningsforløb og derudover faciliterer organisationen netværk og sociale arrangementer for voldsofre. Hjælp Voldsofre er desuden høringsberettiget og deltager i det europæiske netværk Victim Support Europe som arbejder transnationalt for at forbedre retsstillingen for voldsofre.

Medusa – et liv uden vold: Link

Medusa – et liv uden vold er en frivillig forening der tilbyder gratis rådgivning til kvinder der er eller har været udsat for vold samt deres pårørende. Medusa faciliterer desuden en række netværk for voldsudsatte og samarbejder med Holbæk krisecenter Medusa der tilbyder krisecenterophold til kvinder udsat for vold.

RED Center mod æresrelaterede konflikter: Link

RED Center mod æresrelaterede konflikter dækker over en række tilbud for personer, der er eller har været udsat for æresmotiveret vold og negativ social kontrol og deres pårørende. Organisationen tilbyder rådgivning af målgruppen og sikkerhed i form af krisecentrene RED Safehouse og RED+, hvoraf sidstnævnte er målrettet alle køn i aldersgruppen 16-30.

Danner: Link

Danner tilbyder rådgivning og krisecenterophold i flere byer til kvinder udsat for vold og deres børn. Rådgivningen tilbydes telefonisk eller som en del af det specialiserede forløb Sig Det Til Nogen, hvor kvinder der endnu ikke har brudt med volden kan få individuel rådgivning og terapi. Desuden arbejder Danner politisk for en udbygning af informationsgrundlaget om i vold  hele strafferetskæden og de varetager selv vidensindsamling og publicerer undersøgelser om voldsområdet.

Fonden GRO: Link

Fonden GRO tilbyder krisecenterophold og rådgivning til voldsramte kvinder og deres børn samt deres pårørende.

Røde Kors Q-net: Link

Røde Kors Q-net er et netværksbaseret tilbud, hvor frivillige mødes med kvinder der har været udsat for vold. Møderne foregår på tomandshånd eller i grupper og er udtænkt som et efterværn, der kan hjælpe tidligere voldsudsatte kvinder med udgangspunkt i kvindernes individuelle situation. De frivillige er både samtalepartnere og bisiddere, der hjælper med kommunale møder og andre opgaver alt efter behov.

Krisecenter for kvinder, Aalborg: Link

Aalborg Krisecenter tilbyder krisecenterophold og rådgivning for kvinder udsat for vold og deres børn. Rådgivningen omfatter rettigheder ved brud med voldsudøveren, herunder forældremyndighed og bodeling samt rådgivning om selve voldens karakter. Krisecenteret er åbent for henvendelse alle timer i døgnet både telefonisk og ved personligt fremmøde på adressen.

Ellestedet Kvindekrisecenter: Link

Ellestedet tilbyder krisecenterophold til kvinder og deres børn, og tilbuddet inkluderer transport til krisecenteret og juridisk bistand, herunder hjælp til at tilrettelægge samværsordninger.

Flugt og migration

Flugt og migration som kategori dækker over flere forskellige udsatte positioner, som alle relaterer til det at være flygtning eller migrant. Mange flygtninge vil per definition befinde sig i en udsat position, fordi flugten ofte vil være forårsaget af svære omstændigheder som krig, konflikt eller politisk undertrykkelse. Migration hænger ikke lige så entydigt sammen med udsathed, men kan være en faktor for udsatte positioner, fordi det forudsætter at befinde sig i et nyt land, og det at migrere hænger sammen med bestemte rettigheder. I baggrundsrapporten falder tre forskellige grupper ind under denne kategori: personer uden lovligt opholdsgrundlag eller med processuelt opholdsgrundlag – det vil sige personer med en igangværende asylsag eller hvis ansøgning om asyl er blevet afvist, uregistrerede migranter fra EU-lande og menneskehandlede personer.

Der eksisterer én større organisation, der arbejder med flugt- og migrationsproblematikker bredt i Danmark, hertil kommer et par mindre organisationer, der arbejder generelt med området. Nogle fokuserer specifikt på børn, en række organisationer arbejder specifikt med asylansøgere, hvor kun en enkelt arbejder specifikt med uregistrerede EU-migranter. Denne sidste gruppe befinder sig ofte i en tilstand af hjemløshed og økonomisk udsathed, og får således også hjælp på for eksempel herberger eller varmestuer. Generelt arbejde organisationer, der arbejder med udsathed relateret til migration og flugt, med rettigheder, enten gennem kampagnearbejde, lobbyarbejde eller juridisk bistand. Dette afspejler også, at flugt og migration er et område, hvor lovgivning og rettigheder spiller en afgørende rolle for de vilkår, flygtninge eller migranter lever under. Således kan det også ses som et udtryk for utilfredshed med den gældende retstilstand for denne gruppe. Nogle organisationer arbejder derudover med at skabe rammerne for meningsfulde fællesskaber for personer, der befinder sig på for eksempel asylcentre eller såkaldte udrejse- og hjemrejsecentre for afviste asylansøgere. En enkelt organisation arbejder primært med at dække akutte behov som mad eller husly. Læs nedenfor om de enkelte organisationer særskilt.

Organisationer arbejder bredt med migranter og mennesker på flugt:

Dansk Flygtningehjælp (DRC)  Link

Dansk Flygtningehjælp arbejder bredt med flygtningeproblematikker i hele verden. I Danmark arbejder de i hele landet både med mennesker på flugt, minoritetsetniske danskere og specifikke asylproblematikker. De laver både kampagne-arbejde for flygtninges rettigheder, yder rådgivning til flygtninge og asylansøgere samt koordinerer og faciliterer mere konkrete tiltag i samarbejde med både offentlige og private aktører på området.

Refugees Welcome Link

Refugees Welcome er en interesseorganisation som laver kampagner og politisk arbejde for flygtninge og asylansøgeres rettigheder, og derudover yder juridisk og generel vejledning om det danske asylsystem både digitalt og fysisk. De arbejder således primært med at forbedre den strukturelle juridiske situation for flygtninge og migranter i Danmark, og samtidig konkret med hjælp til at navigere systemet, som det fungerer i praksis pt. Organisationen er baseret i København, men yder også rådgivning online.

Trampolinhuset Link

Trampolinhuset er et tilbud til flygtninge, minoritetsetniske borgere generelt og (afviste) asylansøgere særligt, som primært har arbejdet i København og Roskilde. De tilbyder undervisning, fællesskabsopbygning samt juridisk og medicinsk rådgivning. Derudover danner Trampolinhuset platform for organisering af aktivistisk arbejde, der har til formål at styrke flygtninge, migranter og minoritetsetniske borgeres position i det danske samfund. Organisationens arbejder for nuværende på at blive et kooperativ.

FlygtningebørnDK Link

FlygtningebørnDK udvikler undervisningsmateriale om flygtninges vilkår i Danmark og internationalt med henblik på at udbrede viden om flygtninges vilkår og rettigheder.

Organisationer, der arbejder specifikt med asylansøgere:

Røde Kors’ arbejde på asylcentre Link

Røde Kors driver størstedelen alle landets asylcentre på nær de to ”udrejsecentre”, Kærshovedgård og Sjælsmark, som drives af kriminalforsorgen. Røde Kors har dog også her personale tilstede. Røde Kors’ aktiviteter på centrene centrerer sig om beskæftigelse for de voksne og børnehave, skole og klub for børnene. Da voksne asylansøgere ikke har mulighed for hverken at arbejde eller uddanne sig i Danmark, står Røde Kors for den tilgængelige beskæftigelse for denne gruppe. De varetager derudover basale fornødenheder som mad, sundhedsydelser, og sociale tiltag for dem, der har behov. De varetager således akutte og livsoprettende behov, men arbejder ikke for at forbedre strukturelle vilkår for (afviste) asylansøgere i Danmark.

Vores Asylbørn Link

Vores Asylbørn er en primært frivilligt drevet organisation, der yder juridisk rådgivning til børn og unge med en verserende asylsag.

LGBT Asylum Link

LGBT Asylum arbejder med flygtninge og asylansøgere, som er dobbeltminoriserede idet, de identificerer sig som en del af LGBTQI+. De faciliterer tryggere rum og netværk for mennesker, der befinder sig i disse to udsatte positioner samtidigt og yder også vejledning til flygtninge og asylansøgere mere generelt. De arbejder også med udbredelsen af viden om LGBTQI+-migranters oplevelser og situation, blandt andet med formål om at medvirke til en bedre retsstilling for denne gruppe i Danmark. LGBT Asylum har hovedkontor i København og en lokal gruppe baseret i Aarhus.

Bedsteforældre for Asyl Link

Bedsteforældre for Asyl er en frivillig borgergruppe som arbejder for flygtninges rettigheder gennem kampagnearbejde og demonstrationer, samt lejlighedsvis laver aktiviteter for og med asylsøgende mennesker – især børn.

Der findes herudover en række aktivistiske grupper, der har til formål at forbedre vilkårene for personer, der søger asyl i Danmark. Her kan for eksempel nævnes Luk Lejrene eller No Deportations Denmark.

En enkelt organisation arbejder med uregistrerede migranter fra andre EU-lande:

Kompasset (Kirkens Korshær) Link

Kompasset er et værested, der ligger i Københavns Nordvestkvarter. Stedet sigter specifikt mod hjemløse migranter, som er EU-borgere uden registreret ophold i Danmark. Kompasset er et værested under Kirkens Korshær som fungerer som varmestue og også laver forskellige aktiviteter for og med denne målgruppe. De arbejder således primært med mere akutte behov og ikke arbejder som sådan ikke aktivt med at forsøge at forbedre retsstillingen for denne gruppe.

Reden International Link

Reden International er et værested med rådgivning til udenlandske kvinder, der arbejder med prostitution. Reden blev startet for at bekæmpe menneskehandel i Danmark og hjælpe ofre for det. Ifølge Reden International arbejder størstedelen af de udenlandske kvinder i prostitution i Danmark for at betale gæld af til menneskesmuglere for derefter at kunne sende penge hjem til deres pårørende. De opholder sig ofte i landet som uregistrerede migranter. Reden arbejder både med kvindernes rettigheder og mere akutte behov.

Udsathed relateret til etnisk minoritetsbaggrund

Etniske minoriteter i Danmark befinder sig i en position, hvor de er underrepræsenterede i magt- og ansvarspositioner, hvilket betyder, at de specifikke indsigter og erfaringer, etniske minoriteter besidder, ikke medregnes tilstrækkeligt i vigtige beslutninger i det danske samfund. I baggrundsrapporten identificerede Justitia to bestemte minoritetsetniske grupper som værende særligt usynlig udsatte: minoritetsetniske kvinder i samlivsophør og grønlændere i en udsat position i Danmark. Følgende kortlægning fokuserer på organisationer og foreninger, der arbejder med etniske minoriteter bredt set. Derudover nævnes eksempler på organisationer, der repræsenterer og arbejder med specifikke minoritetsetniske grupper.

Etniske minoriteter er selvklart en meget bred kategorisering af mennesker med rødder forskellige steder i verden, som placerer dem i en minoriseret position i Danmark i relation til majoritetsgruppen, etniske danskere. Det at tilhøre en etnisk minoritet kan have stor indflydelse på ens hverdag og de muligheder, man oplever tilgængelige for ens livsførelse. Derfor spænder nedenstående organisationer bredt fra organisationer, der arbejder med netværksdannelse og kampagnearbejde for etniske minoriteter bredt set, etniske minoriteter, der også tilhører en LGBT+-minoritet og dermed oplever det, der hedder ‘dobbel minorisering’, eller for etniske minoritetskvinder specifikt, hvor etnicitet og køn skaber specifikke problematikker.

Mino Danmark Link

Mino Danmark er en interesseorganisation, der arbejder for at forbedre minoritetsetniske danskeres muligheder og position i det danske samfund. Mino Danmark arbejder især med problematikken omkring minoritetsetniske danskeres manglende repræsentation i Danmark gennem understøttelsen af fællesskaber, der minoritetsetniske danskere mulighed for at komme til orde, og gennem vidensindsamling, -produktion og -deling om dette emne.

Bydelsmødre  Link

Bydelsmødre er en frivillig forening og netværk for primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der oplever isolation fra deres lokalsamfund og gennem Bydelsmødre finder et netværk og en bro til det system og den hjælp, de har behov for.

Sabaah Link

Sabaah arbejder for at forbedre rettigheder og levevilkår for minoritetsetniske LGBT+-personer i Danmark. Deres primære arbejde består i at danne netværksgrupper og yde rådgivning til denne gruppe. De har netværksgrupper baseret i København og Aarhus.

Foreningen Lige Adgang (tidligere Foreningen Nydansker) Link

Lige Adgang er en organisation, der arbejder med brobygning mellem det danske arbejdsmarked og mennesker, der står udenfor gennem mentorforløb og andre tiltag. Formålet med dette arbejde er at modarbejde den diskrimination, mange oplever på det danske arbejdsmarked på grund af for eksempel hudfarve, religion, sprogbarrierer eller socioøkonomisk baggrund.

Os Udenfor Link

Os Udenfor arbejder specifikt med danskfødte, der kæmper for at få dansk statsborgerskab. De arbejder med oplysning om, hvor svært det kan være at få statsborgerskab, selvom man er født og opvokset i Danmark.

Der findes ud over ovenstående en del foreninger og organisationer, der arbejder med og for specifikke etniske minoritetsgrupper i Danmark.

Hjemløshed

Hjemløshed omfatter en række problemstillinger relateret til en persons boligsituation. Hjemløse personer råder ikke over deres egen bolig, men er henvist til midlertidige bo-alternativer i kortere eller længere perioder. Det kan eksempelvis dreje sig om kortere ophold uden kontrakt hos familie og venner eller ophold på herberger, natvarmestuer, hoteller eller vandrehjem. Det kan også dreje sig om personer der afsoner en fængselsdom eller er indlagt, og som ikke har en boligløsning efter de har afsonet eller udskrives.

Der kan desuden være tale om funktionel hjemløshed, hvor personen råder over egen bolig, men ikke kan overkomme at benytte boligen som følge af udsathed på andre områder. I Justitias baggrundsrapport identificeres hjemløse borgere i en kriminaliseret livssituation som en særligt udsat gruppe, hvilket blandt andet omfatter hjemløse gadesovere som på grund af reglerne om utryghedsskabende lejre fra 2017 i stigende grad oplever, at deres overlevelsesstrategier kriminaliseres og besværliggøres.

Der findes en række organisationer, der yder støtte til borgere i hjemløshed:

Mændenes Hjem: Link

Tilbyder hjælp til mennesker i udsatte positioner, herunder særligt bomuligheder i kortere eller længere perioder til hjemløse.  Derudover har mændenes hjem en markant tilstedeværelse på den åbne stofscene på Vesterbro, hvor de tilbyder kontrollerede rammer for stofindtag og samtidig rådgiver deres brugere om stofindtag. Til trods for navnet er ikke alle de tilbud som mændenes hjem udbyder målrettet mænd. Café Klare er en natcafé for kvinder, som både tilbyder rådgivning og overnatning. Målgruppen for Café Klare er hjemløse kvinder, men derudover har tilbuddets brugere en lang række udfordringer som eksempelvis psykiske problemer og stof- og alkoholmisbrug.

Generelt tilbyder de forskellige dele af Mændenes Hjem både ydelser der er rettet mod målgruppens akutte situation, herunder ly for natten, mad og sundhedshjælp samt hjælp til at opnå langsigtede forbedringer af brugernes livssituationer som eksempelvis at finde en mere permanent boform til brugerne.

Kirkens Korshærs Herberger: Link

En række herberger og varmestuer forskellige steder i landet, herunder i København, Aalborg, Odense og Randers. Tilbuddene dækker en række former for udsathed hvor særligt hjemløshed, misbrug og psykiske lidelser er gennemgående. Kirkens Korshær driver desuden tilbuddet Kompasset som er målrettet hjemløse migranter som både dækker over EU-borgere og ikke-EU-borgere der opholder sig i Danmark.

Hjem til Alle alliancen: Link

En sammenslutning af 22 organisationer der arbejder specifikt med at forebygge hjemløshed blandt unge. Alliancen samler viden om hjemløshed blandt unge og er aktive politisk for at forbedre retsstillingen for unge i hjemløshed.

SAND, De hjemløses landsorganisation: Link

Interesseorganisation for nuværende og tidligere hjemløse og arbejder politisk for at forebygge hjemløshed og sikre hjemløse en bedre retsstilling.

Herberget Himmelekspressen: Link

Et herberg for hjemløse mænd beliggende i København, som tilbyder gratis overnatning, måltider og rent tøj hver aften

Herberget Lindevangen: Link

Tilbyder midlertidige boformer for hjemløse mænd og kvinder samt for par og deres børn.

Ellestedet Forsorgshjem: Link

Er et midlertidigt botilbud til hjemløse kvinder og deres børn, og tilbyder derudover vejledning, som skal hjælpe beboerne videre i egen bolig.

LATA Forsorgshjem: Link

Tilbyder midlertidige boformer for hjemløse kvinder og mænd beliggende i henholdsvis Albertslund og Taastrup.

Lærkehøj – Herberg med Natvarmestue: Link

Tilbyder midlertidige boformer for hjemløse, herunder hjemløse med misbrug og psykiske problemer. Desuden driver Lærkehøj en natvarmestuer med mulighed for overnatning.

Sølyst – Det sociale døgncenter: ingen hjemmeside

Er en kommunal hjemløseindsats beliggende i Horsens og tilbyder midlertidige boformer og rådgivning til hjemløse.

Botilbud Damgade 2 A: ingen hjemmeside

Shelter Forsorgshjem ApS: Link

Tilbyder midlertidige boformer for hjemløse, herunder muligheder for terapi til beboerne.

Skjoldbo, beskyttet pensionat: Link

Er et forsorgshjem for hjemløse personer i aldersgruppen 18-30 år som har en eller flere udfordringer udover hjemløshed.

Skovhus Herberg og Forsorgshjem: Link

Tilbyder midlertidige boformer for hjemløse personer i aldersgrupperne 18-28 år og 33-85 år under betegnelserne ungeherberg og herberg og forsorgshjem. Tilbuddene dækker personer med andre sociale eller psykiatriske udfordringer udover hjemløshed.

Projekt udenfor: Link

Laver gadeplansarbejde og vidensarbejde om hjemløse gadesovere som har flere sociale, psykiske og/eller somatiske udfordringer, som de selv betegner som de dårligst stillede hjemløse.

Hjælp din Næste: Link

Laver gadeplansarbejde målrettet hjemløse personer, herunder omdeling af soveposer, liggeunderlag, tæpper og andre remedier til hjemløse på gaden.

Hus Forbi Link

En forening der hjælper hjemløse og andre udsatte i form af økonomisk støtte gennem salg af deres avis. Hus Forbi driver desuden café og værested for hjemløse og andre socialt udsatte.

Stof- og alkoholafhængighed

I baggrundsrapporten fra 2022 fastslog Justitia, at personer med behov for behandling for stof- eller alkoholafhængighed befinder sig i en særligt udsat position, fordi kommunernes forvaltning af borgeres ret til misbrugsbehandling efter lovgivning på det sociale område og sundhedsområdet er uensartet, og at der er ulige adgang til anonym behandling. Behandling for stofafhængighed bevilges efter Serviceloven, hvor behandling for alkoholafhængighed bevilges efter sundhedslovgivning.

Andre af Justitias undersøgelser peger på, at dette giver anledning til ulighed i behandlingen, hvor der i alkoholbehandling for eksempel er mulighed for at forblive anonym. Sagsbehandlere, vi har snakket med, giver udtryk for, at forskellen på behandling i praksis ikke giver mening, fordi afhængigheden reelt er den samme og mange desuden har blandingsmisbrug og både er afhængige af alkohol og stoffer. Følgende oversigt fokuserer primært på foreninger og organisationer, der arbejder uden for det kommunale system med rettigheder og rådgivning. Derudover nævnes nogle af de større organisationer, der tilbyder behandling på området. Følgende er dog ikke en udtømmende liste over behandlingstilbud.

Organisationer, der primært arbejder for samfundsændringer, bedre vilkår og rettigheder:

Brugernes Akademi Link

Brugernes Akademi arbejder for bedre vilkår og rettigheder for stofbrugere i Danmark gennem bl.a. bisidning, kampagner, politisk lobbyarbejde samt netværks- og informationsarbejde direkte for og med nuværende, pauserede og tidligere stofbrugere.

BrugerForeningen Link

En forening for og med aktive stofbrugere, der bl.a. arbejder for afkriminalisering af stofbrug. Foreningen fungerer som et frirum for aktive stofbrugere.

Alkohol og Samfund Link

Alkohol og Samfund er en interesseorganisation, der arbejder på at skabe det, de kalder en bæredygtig alkoholkultur i Danmark. Det gør de blandt andet ved at yde råd og vejledning til personer med alkoholskader eller -afhængighed og deres pårørende i deres tilbud, Alkohollinjen. Derudover arbejder de med politisk forandring på området gennem kampagner, debatter og politisk interessevaretagelse.

Tuba Link

TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere. Organisationen yder rådgivning online i form af chat og terapi fysisk i 34 afdelinger fordelt rundt i Danmark. De tilbyder gratis terapi for unge mellem 14 og 35 år, hvor personer fra 36 år kan modtage terapi mod betaling.

Organisationer, der primært arbejder med akut hjælp og behandling:

Mændenes Hjem, Stofindtagelsesrum Link

Organisationen Mændenes Hjem dækker over mange forskellige tilbud henvendt udsatte mennesker i København (se ovenfor under ‘Hjemløshed’). Som beskrevet ovenfor, har de blandt andet en række tilbud til mennesker, der befinder sig i hjemløshed. I relation til afhængighed, tilbyder Mændenes Hjem sikker stofindtagelse i deres stofindtagelsesrum.

Blå Kors, misbrugsbehandling Link

Blå Kors driver en bred vifte af sociale tilbud, herunder herberger og væresteder for forskellige udsatte grupper. I relation til stof- og alkoholafhængighed tilbyder de behandling både ambulant og på døgn- eller dagtilbud i hele landet.

KABS Rusmiddelbehandling Link

KABS opererer primært i og omkring København og tilbyder behandling for både alkohol- og stofmisbrug, ambulant og i døgn- eller dagbehandlingstilbud. De tilbyder også specialiseret behandling til personer med dobbeltdiagnose, dvs. Personer der både har behov for psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling. Dette er væsentligt, fordi flere udsatte personer fortæller, at det kan være svært at få behandling for misbrug, hvis man samtidig har behov for psykiatrisk behandling og vice versa.

Dansk Misbrugsbehandling Link

Dansk Misbrugsbehandling er ambulant behandling for alle typer af misbrug med afdelinger i fem af de største danske byer i Danmark. Organisationen henvender sig primært til dem, de kalder ‘ressourcestærke’ misbrugere – personer, som har arbejde og familie. De tilrettelægger derfor deres møder og behandling derefter.

Anonyme Alkoholikere Danmark (AA) Link og Anonyme Narkomaner Danmark (NA) Link

AA og NA er programmer, der hjælper alkohol- eller stofafhængige med at blive og holde sig ‘clean’ gennem åbne møder, hvor man møder andre i samme situation. Både AA og NA er globale, og de danske afdelinger dækker hele landet.

Udsat sexarbejde

Udsat sexarbejde dækker over salg af seksuelle ydelser, hvor sælgeren befinder sig i en udsat situation. Sexarbejde er i sig selv genstand for udsathed fordi sælgerne udsættes for overgreb, tvang og risikerer at blive smittet med sygdomme. Sexarbejde kan derudover være forbundet med en række andre problemstillinger som eksempelvis menneskehandel.

Sexarbejdernes Interesse Organisation: Link

Arbejder for en række ændringer af lovgivningen som skal sidestille sexarbejde med andre erhverv, herunder eksempelvis adgang til A-kasse, dagpengeret og muligheden for erhvervsforsikring til sexarbejdere.

HopeNow: Link

Tilbyder terapi og juridisk rådgivning til ofre for menneskehandel, som opholder sig lovligt i Danmark. Derudover tilbyder HopeNow gratis måltider, plejeartikler og viderestiller ofre for menneskehandel til sundhedsfaglig hjælp.

AmiAmi: Link

Laver gadeplansarbejde for migranter der sælger sex og ofre samt potentielle ofre for menneskehandel. De tilbyder sundhedsydelser på deres klinik samt mobile sundhedsydelser, der hvor deres målgruppe befinder sig.

Sundhedsklinikken Røde Kors: Link

Tilbyder sundhedsydelser til personer i Danmark uden dansk CPR-nummer, som dermed ikke har adgang til behandling i det offentlig sundhedsvæsen.

Reden International: Link

Driver en række tilbud for udenlandske kvinder der sælger sex, herunder væresteder og en sundhedsklinik, hvor brugeren eksempelvis kan blive testet for seksuelt overførte sygdomme.

The Red Van: Link

Et mobilt sundhedstilbud som bevæger sig rundt i København og tilbyder skadesreducerende hjælp og et trygt frirum til sexarbejdere på gadeplan.

Center Mod Menneskehandel: Link

Er en statslig organisation under Social- og Boligstyrelsen som arbejder for at bekæmpe, og forebygge menneskehandel i Danmark samt at indsamle viden på området. CMM Koordinerer indsatser på tværs af forskellige aktører og underviser forskellige myndigheder i indikatorer på menneskehandel.

Udsathed relateret til køn og seksualitet

I Justitias baggrundsrapport om usynlige udsattes retsstilling, identificerede Justitia mennesker, der tilhører en kønsminoritet, som særligt udsatte og usynlige.

Vi inkluderer i kortlægningen primært organisationer, der arbejder generelt med LGBT+-problematikker, dvs. problematikker relateret til seksuelle minoriteter eller kønsminoriteter. De beskrevne organisationer arbejder med strukturelle forbedringer for LGBT+-personer gennem for eksempel undervisning og kampagnearbejde for forbedring af rettigheder for denne gruppe. Nogle organisationer arbejder derudover med mere akut hjælp og rådgivning. Akutte behov kan bl.a. dække over hjælp til mentale helbredsproblemer – der i værste fald fører til selvmord samt beskyttelse fra familie eller andre, der udsætter LGBT+-personer for fare på grund af deres seksualitet eller køn, samt medicinsk rådgivning relateret til seksuelt overførte sygdomme, kønsdysfori eller kønsbekræftende medicinsk behandling.

Derudover arbejder én af organisationerne også med rådgivning af personer, der oplever seksuelle tanker om børn eller pædofile tendenser. Denne gruppe står generelt relativt svagt i forhold til muligheder for at søge hjælp og behandling.

Organisationer, der arbejder bredt med seksuelle minoriteter og kønsminoriteter:

Sex og Samfund Link

Sex og Samfund har som en af deres mærkesager at arbejde for LGBT+-personers rettigheder både i Danmark og internationalt. De samarbejder med bl.a. danske erhvervsskoler om at skabe inkluderende rammer for undervisningen, og laver derudover kampagne og rettighedsarbejde for at forbedre LGBT+-personers vilkår både i Danmark og internationalt. Sex og Samfund har derudover rådgivningstilbuddet Sexlinien, hvor man kan skrive eller ringe ind anonymt med spørgsmål relateret til krop, sex, køn og seksualitet.

LGBT+ Danmark Link

LGBT+ Danmark er Danmarks ældste og største politiske forening for seksuelle minoriteter og kønsminoriteter. De arbejder for bedre rettigheder og vilkår for LGBT+-personer i Danmark og samarbejder med lokale organisationer andre steder i verden. Organisationen arbejder både for rettigheder via kampagner, direkte politisk arbejde i form af samarbejder med staten. De arbejder derudover direkte med rådgivning og facilitering af fællesskaber for LGBT+-personer her og nu.

Copenhagen Pride Link

Copenhagen Pride afholder den årlige Pride Week i København i august og Winter Pride hvert år i februar, som sætter fokus på og arbejder for LGBT+-personers vilkår og rettigheder med debat-arrangementer, oplæg, talks og selvfølgelig den årlige Pride-parade.

LGBT Komitéen Link

LGBT Komitéen laver lobby-arbejde for LGBT+-personers rettigheder i Danmark og internationalt og arbejder dermed primært politisk.

AIDS-fondet, Checkpoint Link

AIDS-fondet arbejder med forebyggelse, rådgivning, test og informationskampagner om hiv og aids i Danmark. Vi nævner dem her, fordi de driver testcentrene Checkpoint som er et supplement til det offentlige sundhedsvæsen hvor især unge og LGBT+-personer kan modtage rådgivning og blive testet for kønssygdomme. De arbejder derudover med at udbrede information om sikker sexpraksis for alle.

Organisationer, der repræsenterer og arbejder med specifikke grupper:

Sabaah (se under ‘Udsathed relateret til etnicitetsbaggrund’)

Intersex Danmark Link

Intersex Danmark arbejder for at udbrede viden om og forbedre rettighederne for mennesker, der er født med variationer i biologiske kønskarakteristika, der ligger uden for de typiske biologiske træk, der medicinsk definerer kønnene ‘mand’ og kvinde’.

Foreningen for Aseksuelle i Danmark (FAD) Link

FAD arbejder for at udbrede viden om aseksualitet i Danmark og faciliterer derudover et forum, hvor aseksuelle i Danmark kan mødes, danne relationer og udveksle erfaringer relateret til deres seksuelle identitet.

Transpersoner i Danmark Link

TiD fungerer som et samlingssted for transpersoner, transkønnede og transvestitter i Danmark. De faciliterer møder og fester. Formålet med TiDs arbejde er at forbedre forhold og rettigheder for alle transpersoner i Danmark.

Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn (FSTB) Link

FSTB arbejder med politiske arbejde, der har til forhold at forbedre forholdende for transkønnede børn i Danmark. De arbejder konkret med fire overordnede mål; mulighed for juridisk kønsskifte, lettere adgang til kønsbekræftende behandling, mere information til forældre og fagpersoner samt indførslen af politikker til støtte for transkønnede børn. FSTB tilbyder derudover råd og vejledning til transkønnede børn og unge samt deres pårørende.

CTRL, Red Barnets tilbud til personer med seksuelle tanker om børn Link

CTRL er Red Barnets oplysningsside og rådgivning til unge med seksuelle tanker om børn, hvor de kan få vejledning til, hvordan de søger hjælp og behandling. Formålet med tiltaget er at forebygge overgreb og hjælpe personer med seksuelle tanker om børn til at opsøge behandling tidligt.

Udsathed i familier

Med udsathed i familier mener Justitia personer, der befinder sig i udsatte positioner, som relaterer sig til det at være familie. Det vil typisk være situationer, hvor udsathed affødes af familiesituationen eller hvor andre former for udsathed influerer hele familien. I baggrundsrapporten defineres to grupper, som falder inden for denne kategori: enlige forældre i en udsat situation og forældre til tvangsanbragte børn. Denne kortlægning fokuserer således overvejende på organisationer og foreninger, der henvender sig forældre i udsatte positioner.

En række af de beskrevne organisationer arbejder med at sætte fokus på og forbedre vilkår samt rettigheder for forældre og familier i udsatte positioner, herunder særligt med fokus på anbringelser af børn. Andre arbejder mere med rådgivning og støtte, herunder økonomisk, til den enkelte forælder eller familie.

Organisationer, der arbejder bredt med udsathed i familier:

Børns Vilkår Link

Børns Vilkår arbejder bredt med rettigheder og vilkår for børn, og har også en forældretelefon, som forældre kan ringe til for rådgivning. Organisationen arbejder især med at forhindre, at børn oplever svigt – både fra deres nærmeste og fra det omkringliggende samfund. Således handler en del af deres arbejde om, hvordan børn i udsatte familier modtager den bedst mulige hjælp.

Forælder Fonden Link

Forælder Fonden tilbyder rådgivning fra socialrådgivere til enlige forældre i udsatte positioner, som eksempelvis dækker over svære samlivsbrud, økonomisk udsathed eller konflikter i forbindelse med forældremyndighed og samvær.

Mødrehjælpen Link og Holdepunkt Link

Mødrehjælpen støtter og arbejder generelt for sårbare og udsatte familier. Som et led i dette arbejde, samarbejder de med kommunerne om indsatser til sårbare og udsatte familier. Derudover tilbyder de rådgivning til forældre gennem deres tilbud Holdepunkt, og agerer kilde til information om forskellige relevante emner for udsatte familier.

Foreningen til støtte for mødre og børn Link

Arbejder med rådgivning, økonomisk støtte og projekter til fordel for forældre i en vanskelig situation, primært enlige forsørgere.

Organisationer, der arbejder specifikt med anbringelser:

De Anbragtes Vilkår Link

De Anbragtes Vilkår er en interesseorganisation for anbragtes rettigheder og vilkår. Organisationen arbejder for at styrke nuværende og tidligere anbragtes stemme i den offentlige og politiske debat, og tilbyder derudover rådgivning, bisidning og netværksdannelse til tidligere og nuværende anbragte og deres familier.

RIFT – Retssikkerhed i Familiers Trivsel Link

RIFT er en forening dannet af forældre til anbragte børn i 2013, som har til formål at arbejde for denne gruppes retsstilling og retssikkerhed i Danmark. RIFT arbejder primært med dokumentation og oplysning.

FBU – ForældreLandsOrganisationen Link

FBU er en frivillig medlemsorganisation for og med forældre med anbringelsessager eller

-behov. De har en anonym rådgivning, som varetages af socialrådgivere, og tilbyder bl.a. også kurser og oplæg for forældre. FBU har også projektet ’Forældre i Fokus’, som bl.a. opretter netværksgrupper for forældre med anbragte børn.

Kortlægningen er belvet til med støtte fra Oak Foundation Danmark.

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.