Analyse: “Retsafgifter – hvor dyrt skal det være at få prøvet sin ret?”

0

Domstolene spiller en helt afgørende rolle i en retsstat, og retten til effektiv domsstolsprøvelse udgør derfor også en grundlæggende rettighed, som er grundlovssikret og beskyttet i grundloven og den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Som en del af et større projekt om effektiv domsstolsprøvelse har Justitia derfor i en ny analyse set på betydningen af retsafgifternes størrelse i Danmark for borgernes adgang til domstolene.

”Retsafgifter er en form for brugerbetaling på domstolene, som man betaler for at få behandlet en sag. I Danmark accepterer vi sjældent høj brugerbetaling på kerneydelser som f.eks. sundhedsvæsenet, folkeskolen mv. Men når det gælder retssystemet, ser billedet anderledes ud. Her kan det koste en almindelig borger helt op mod 150.000 kr. alene i retsafgifter at få prøvet sin ret i blot én retsinstans. Og det på trods af, at muligheden for at få prøvet sin ret udgør en grundlæggende rettighed og er en grundpille i det danske retssystem”, siger advokat Marie Krogsgaard Pedersen, Justitia.

Selvom de danske retsafgifter blev lempet i 2004, ligger de stadig på et meget højt niveau set i forhold til de øvrige nordiske lande og på europæisk plan. Eksempelvis kan en almindelig borger efter de danske regler om retsafgifter risikere at skulle betale helt op mod 150.000 kr. for at få en sag behandlet ved byretten (eksklusiv udgifter til advokatbistand mm.). Dette beløb fordobles, hvis sagen ankes til landretten. I sammenligning med retsafgifterne i de øvrige EU-lande, ligger Danmark nr. 7 ud af 33 lande, når det handler om andelen af domstolenes udgifter, der dækkes af retsafgifterne. Retsafgifterne i Danmark dækker således hele 40,1 % af udgifterne til domstolene, mens retsafgifter i Sverige, Norge og Finland kun dækker hhv. 0,8 %, 9,4 % og 13,5 % af udgifterne til domstolene.

”Retsafgifterne herhjemme har nået et sådant niveau, at de i dag i langt højere grad udgør en indtægtskilde for staten. Det har aldrig været hensigten. Et af beslutningstagernes argumenter for at fastholde et højt niveau for retsafgifterne har ofte været, at det vil begrænse antallet af retssager. Men umiddelbart synes der ikke at være sammenhæng mellem størrelsen af retsafgifterne og antallet af civile sager. Danmark er f.eks. det nordiske land, hvor retsafgifterne er højest samtidig med, at vi er det land, hvor der bliver anlagt flest civile retssager. Omvendt har både Sverige og Norge lavere retsafgifter og et mindre antal civile sager end i Danmark”, siger advokat Marie Krogsgaard Pedersen, Justitia.

”Høje retsafgifter som i Danmark kan få alvorlige konsekvenser for en række borgere og mindre virksomheder. Når adgangen til domstolene bliver for omkostningstung, kan borgere og virksomheder således være nødsaget til at opgive et berettiget krav eller indgå et forlig, der stiller dem dårligere, end hvis sagen var blevet behørigt prøvet. Det er derfor også nødvendigt med en reform af de danske regler om retsafgifter, således at borgerne får lettere adgang til domstolene”, påpeger advokat Marie Krogsgaard Pedersen, Justitia.

Ud fra et principielt synspunkt burde Danmark lade sig inspirere af enten Frankrig og Luxemburg, hvor adgang til domstolene ikke pålægges brugerbetaling, eller Sverige, hvor retsafgifterne er meget lave. På nuværende tidspunkt er det dog formentlig ikke realistisk at gennemføre en så drastisk omlægning og reduktion af retsafgifterne. Derfor anbefales det, at berammelsesafgiften afskaffes ved en kommende reform. Alternativt anbefales det, at den procentuelle afgift sænkes kombineret med, at det generelle afgiftsloft nedsættes fra 150.000 kr. til 100.000 kr.

Læs analysen her

 

Share.

About Author

Advokat / Lawyer

Comments are closed.