Analyse: “Den juridiske og parlamentariske kontrol med PET og FE er for svag og bør styrkes”

0

I en tid, hvor Danmark står overfor en reel og alvorlig trussel i form af international terrorisme, er det essentielt, at efterretningstjenesterne har mulighed for effektivt at imødegå truslen mod Danmarks sikkerhed, og at de nyder bred folkelig opbakning. For at sikre en effektiv efterretningstjeneste, der både tjener sit formål om at beskytte civilsamfundet og
respekterer dettes fundamentale rettigheder, er det vigtigt at opnå en samlet og harmonisk regulering, der afbalancerer disse hensyn. Hertil kan erfaringerne fra udlandet bruges. Sammenlignet med efterretningstjenesterne i USA, Storbritannien og Norge er det muligt at forbedre reguleringen af og kontrollen med PET og FE. Dette kan ske uden at svække
efterretningstjenesternes arbejde, hvilket illustreres af, at både USA og Storbritannien er gået markant længere med anvendelsen af anti-terror tiltag end i Danmark samtidig med, at det retlige grundlag for og særligt den parlamentariske kontrol med de britiske og amerikanske efterretningstjenester er væsentligt mere omfattende end Danmark. Den manglende kontrol med efterretningstjenesterne stemmer dårligt overens med grundlæggende demokratiske princippr om retssikkerhed og magtfordeling, hvilket kan svække efterretningstjenesternes legitimitet og dermed påvirke deres effektivitet. CEPOS foreslår derfor, at Folketinget vedtager en lov om efterretningstjenesternes virke, som samler og klargør de rammer, PET og FE skal virke indenfor. En sådan lov bør indeholde regler om adgang til registrering af personoplysninger og opbevaring deraf, oprette en særlig ombudsmand og øge Folketingets indsigt i og kontrol med efterretningstjenesterne med behørig hensyntagen til national sikkerhed og fortroligt materiale.

Læs analyse

Share.

About Author

Comments are closed.