Den nye aftale om et forbedret familieretligt system har mange positive elementer, men også enkelte retssikkerhedsmæssige forglemmelser

0

”Aftalen har et stort fokus på at forebygge og stoppe samarbejdschikane mellem forældre i forældreansvarssager og at forbedre forældrenes retssikkerhed, uden det går ud over princippet om, at alle afgørelser skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. Aftalen imødegår således en stor del af den kritik, som blev fremsat i Justitias rapport fra august 2023 om retssikkerhed, når forældre går fra hinanden. Det er vi naturligvis meget tilfredse med, selvom der også er nogle retssikkerhedsmæssige forglemmelser” siger Birgitte Arent Eiriksson, direktør i Justitia.

Blandt de retssikkerhedsmæssige forbedringer kan nævnes styrkelse af sagsbehandlingskvaliteten gennem faglige guidelines og efteruddannelse til de ansatte om psykisk vold. Desuden øges vejledningen til forældrene, ligesom der sikres mere rimelige frister for parthøring af forældrene i sager om kontaktbevarende samvær, som Justitia havde anbefalet i rapporten.

Ifølge Justitias rapport blev børnesagkyndige undersøgelser anvendt i alt for lav grad. På grund af mangel på eksterne psykologer skal dette problem ifølge aftalen dels løses ved, at Familieretshuset i nogle år selv varetager denne opgave, dels ved at indføre en mindre omfattende undersøgelse, når det vurderes, at der ikke er behov for en fuld børnesagkyndig undersøgelse. Justitia er under omstændighederne ikke afvisende overfor denne løsning, men mener, at det er vigtigt, at en sådan ændring ledsages af et krav om en grundig evaluering efter 1 år. Evalueringen bør bl.a. omfatte faglig kvalitet og forældres tilfredshed med processen.

Justitia har noteret sig, at muligheden for et bisidderkorps for forældre skal undersøges nærmere. Dette bør naturligvis ske hurtigst muligt. Samtidig er det efter Justitias opfattelse vigtigt at sikre, at bisidderne får mulighed for at være til stede ved de møder, som Familieretshuset afholder med en af forældrene uden, at den anden er til stede. Det sker i sager, hvor der er mistanke om voldelig adfærd, hvilket kan være egnet til at beskytte den ene part, men som også kan forringe den anden parts muligheder for imødegå udtalelser og korrigere fejl mv. Derfor har Justitia i sin rapport anbefalet, at den fraværende forælder skal have mulighed for at være repræsenteret ved mødet med en advokat eller professionel bisidder.

Aftalen omtaler ikke offentlig videndeling om Familieretshuset praksis, selvom viden herom kan gøre forældrene (og deres advokater) bedre i stand til at forudsige, hvordan en sag kan falde ud, og om der eventuelt er grund til at klage over en afgørelse. Justitia håber, at der med den ekstra bevilling til Familieretshuset også bliver mulighed for, at Familieretshuset kan offentliggøre anonymiserede afgørelser, praksisoversiger m.v. med henblik på vidensdeling, som er målrettet både forældre og partsrepræsentanter.

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.