Forskningsartikel: Ny individuel klageprocedure under FN-konvention cepos

0

I Juristen. Nr. 1, 2010
I denne artikel bragt i Tidsskriftet Juristen konkluderer Jacob Mchangama at både ordlyd og forarbejder til Konventionen om Økonomiske Sociale og Kulturelle Rettigheder CESCR viser at individuel klageadgang bevidst blev fravalgt ved udformningen. Uanset den principielle enighed om alle menneskerettigheders udelelighed må det fastholdes at der i praksis er afgørende forskel på de fleste af rettighederne i CESCR og CCPR. Hovedparten af rettighederne i CESCR er vagt definerede programerklæringer mens de fleste af rettighederne i CCPR er relativt præcise og umiddelbart juridisk bindende. Komiteens fortolkning af CESCR må endvidere siges at medføre en lang række forpligtelser der ikke kan siges at have støtte i hverken ordlyden eller forarbejder til CESCR. CESCRs rettigheders natur og Komiteens aktivistiske fortolkningsstil vil uanset en betragtelig skønsmargin derfor medføre en risiko for at den endelige afgørelse af væsentlige sociale økonomiske og fordelingspolitiske spørgsmål vil blive overladt til et internationalt kvasi juridisk organ frem for hos lovgivningsmagten. Det stemmer ikke overens med principperne bag grundlovens paragraf 3 eller dansk retskultur.

Læs essay

Share.

About Author

Comments are closed.