Høringssvar:”Vejledning om digitaliseringsklar lovgivning”

0

Digitaliseringsstyrelsen har sendt et udkast til ”Vejledning om digitaliseringsklar lovgivning – om at indtænke digitalisering og implementering i lovudarbejdelsen” i høring.

En øget digitalisering af lovgivningen indebærer en række fordele i form af bl.a. klarere lovgivning og mere effektiv sagsbehandling. Men øget digitalisering indebærer også en række udfordringer af blandt andet retssikkerhedsmæssig karakter, som der efter Justitias vurdering ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til i udkastet til vejledning om digitaliseringsklar lovgivning. Det gælder både vejledningen til fagministerierne om udarbejdelse af digitaliseringsklar lovgivning og retningslinjerne om den lovgivningsmæssige proces.

Justitia har afgivet høringssvar og fremhæver her særligt de retssikkerhedsmæssige problemstillinger i henhold til:

  • At der i forbindelse med den automatiserede sagsbehandling ikke i tilstrækkelig grad fastsættes klare retningslinjer for, hvilke sager der fortsat bør underlægges et fagprofessionelt skøn, og at det ikke klart fremgår, at det er myndighedernes og ikke borgernes ansvar at identificere de sager, der fortsat bør behandles manuelt.
  • At der ikke stilles krav til gennemsigtigheden af automatiserede afgørelser, således at borgerne efterfølgende kan vurdere deres klagemuligheder, og der kan foretages en reel efterprøvelse af afgørelsen.
  • At den forudsatte udvidelse af myndighedernes muligheder for at behandle og dele oplysninger om borgerne ikke modsvares af retningslinjer om sikring af tilstrækkelig gennemsigtighed i myndighedernes behandling af personoplysninger.
  • At vejledningen ikke indeholder retningslinjer om, at der i ny lovgivning, der indebærer behandling af borgernes oplysninger, bør opstilles klare kriterier for myndighedernes indsamling og efterfølgende behandling af personoplysninger, ligesom vejledningen ikke indeholder retningslinjer om, at myndighedernes behandling af personoplysninger i kontroløjemed bør begrænses gennem målretning af kontrollen.
  • At vejledningen generelt tillægger digitalisering for stor positiv betydning på bekostning af hensynet borgernes retssikkerhed og borgernes ret til privatliv og beskyttelse af personoplysninger.
  • At forudsætningerne for den eksterne høringsproces ikke tillægges tilstrækkelig vægt.

Justitia har derfor fremsat en række forslag, der blandt andet skal sikre, at fagministerierne får en øget opmærksomhed på borgernes retssikkerhed og borgernes ret til privatliv og beskyttelse af personoplysninger, når digitaliseringsklar lovgivning udarbejdes, og der i takt med digitaliseringen vil ske en øget anvendelse af borgernes oplysninger på tværs af myndigheder og til nye formål.

Justitia har endvidere fremsat en række forslag, der blandt andet skal sikre et bedre grundlag for den vurdering af forslagene, som foretages af eksterne høringsparter og Folketinget.

De enkelte forslag fremgår af høringssvarets afsnit 1-4.

Læs hele høringssvaret her

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.