Rapport: Retssikkerhed for grønlændere i udsatte positioner i Danmark

0

analyse-iconRapport:

Retssikkerhed for grønlændere i udsatte positioner i Danmark


Grønland er en del af det danske rigsfællesskab, og grønlændere har som danske statsborgere samme rettigheder som andre danskere. Grønlændere bosat i Danmark er dog trods dansk statsborgerskab og lige rettigheder statistisk set mere socialt udsatte end andre danskere.
Manglende retssikkerhed og respekt for grundlæggende rettigheder kan siges i særlig grad at ramme samfundets udsatte grupper, som er mere afhængige af det offentlige system end andre borgere. På en række områder tegner der sig et billede af, at grønlændere i udsatte positioner i Danmark risikerer at være dårligere stillet end andre danskere i udsatte positioner. Rapportens forslag til, hvordan retsstillingen for grønlændere i udsatte positioner i Danmark kan forbedres på disse områder, skal sikre mere reel lighed mellem de to grupper.

Med denne rapport ses nærmere på de retssikkerhedsmæssige udfordringer i relation til grønlændere i udsatte positioners møde med de offentlige myndigheder i Danmark, særligt i forbindelse med flytning fra Grønland til Danmark. For det første ses der på deres muligheder for at få en bolig i Danmark, som kan være med til at skabe grundlaget for en stabil tilværelse. For det andet ses der på barrierer i forbindelse med at få adgang til offentlig forsørgelse, da adgangen hertil kan være afgørende for deres levegrundlag. Herefter ses der på deres særlige udfordringer i forhold til mødet med det digitale offentlige Danmark.

Rapportens fokus er primært strukturelle udfordringer af retlig karakter, og i rapporten fremsættes en række konkrete forslag til, hvordan retsstillingen kan forbedres på de ovenfor nævnte områder. I lighed med andre grupper af socialt udsatte i Danmark afhænger grønlændere i udsatte positioners retssikkerhedsmæssige udfordringer dog af en lang række komplekse forhold, der ikke alene kan forstås juridisk, og som kræver mere bredspektrede løsninger end de rent juridiske. Udfordringer af overvejende socialfaglig karakter beskrives derfor ligeledes i rapporten, og der redegøres for en række fokuspunkter, der kan medvirke til øget sammenhæng mellem de retlige og de socialfaglige indsatser for at styrke retssikkerheden for grønlændere i udsatte positioner i Danmark.

Sammenhængen mellem fokuspunkter i de overvejende socialfaglige indsatser og de retlige anbefalinger kan illustreres med følgende figur:

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.