Den danske retshjælpsmodel: Delanalyse 1: Rekruttering og fastholdelse

0
Hent – Delanalyse: Rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft

Som led Justitias projekt “Den danske retshjælpsmodel” – som er støttet af Borgerretsfonden – vil Justitia bl.a. udgive nogle delanalyser, der fokuserer på udvalgte problemstillinger i den gældende retshjælpsordning. Denne delanalyser er den første og vil blive fulgt op af flere i løbet af de nærmeste uger.

Delanalyse 1 omhandler rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft til retshjælpskontorerne.

Retshjælpskontorerne har problemer med rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft, hvilket kan medføre såvel ukvalificeret rådgivning som mangel på retshjælpstilbud i visse dele af landet. Dette får især betydning for de ressourcesvage grupper i befolkningen, herunder ikke mindst de udsatte borgere, der normalt ikke har de fornødne personlige eller økonomiske ressourcer til at gå til en advokat, når de har brug for rådgivning og hjælp til at komme videre med en sag. Rekrutteringsproblemet er således med til at skabe en ulige adgang til at gøre sin ret gældende og dermed en social skævvridning af adgangen til retssikkerhed og retfærdighed.

I denne delanalyse kommer Justitia med 9 konkrete anbefalinger, der kan afhjælpe problemet. Delanalysen vil senere blive fulgt op af flere analyser, der fokuserer på andre problemer i den danske retshjælpsordning.

Resume af anbefalingerne herunder. Læs hele analysen for gennemgang.

1: Rådgiverne skal i højere grad kunne modtage honorar.

2: Mere viden om Civilstyrelsens praksis.

3: Afklaring af lønforskelle.

4: Bedre og mere lige adgang til tilskud til aflønning af ledere.

5: Der skal åbnes op for refundering af transportudgifter.

6: Inkorporering af retshjælpsarbejde i advokatfuldmægtiguddannelsen.

7: Retshjælpsarbejde bliver et led i advokaters efteruddannelse.

8: Tilskud til rådgivning ydet af personer med en anden jurarelateret uddannelse.

9: Tilskud til rådgivning ydet af socialrådgivere.

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.