Retssikkerhedens danmarkskort

4

Danmarkskortet viser:

I hvilket omfang Ankestyrelsen i 2022 ændrede kommunernes afgørelser eller hjemviste sagerne til fornyet behandling i kommunen på grund af utilstrækkelige oplysninger (omgørelser).
Omgørelsesprocenterne kan give et fingerpeg om, hvordan det står til med retssikkerheden i de enkelte kommuner, men giver selvfølgelig ikke et fuldstændigt billede af retssikkerhedsniveauet.
Danmarkskortet viser samtidig, hvor borgerne har adgang til gratis rådgivning og hjælp til deres sager med kommunen hos enten en borgerrådgiver eller et retshjælpskontor.

Borgerrådgivere (opdateret februar 2023)

Borgerrådgivere er en slags kommunale ombudsmænd, som yder gratis vejledning og rådgivning af borgerne. Rådgiverne kan hjælpe borgerne med fx kommunikation med myndigheder, der er gået i hårdknude; eller hjælpe borgeren med at klage over en kommunal afgørelse. Samtidig fører borgerrådgiverne tilsyn med kommunernes administration, hvilket bl.a. indebærer undervisning af sagsbehandlere i kommunernes forvaltning samt sparring med dem.

Ud over disse borgerrådgivere findes en håndfuld tilbud, hvis funktion ligner borgerrådgivernes. Disse tilbud varetager ikke opgaverne beskrevet i Kommunestyrelseslovens § 65 e, og derfor indgår tilbuddene ikke i hverken borgerrådgivernetværket eller Justitias analyse og retssikkerhedskort. Eksempelvis er der borgervejlederen i Viborg Kommune, som udelukkende har til formål at formidle kontakt og styrke dialogen mellem borger og forvaltning. Borgerrådgiveren i Stevns Kommune opfylder kun delvist betingelserne i kommunestyrelseslovens § 65 e, fordi tilsynsfunktionen med forvaltningen må anses for begrænset, ligesom det ikke ser ud til, at der i tilstrækkelig grad er sikret uafhængighed.

Retshjælpskontorer (opdateret med tal fra 2022)

Retshjælpskontorer er private institutioner med frivillige rådgivere. Kontorerne fungerer uafhængigt af kommunerne. Rådgivningen er gratis og kan omfatte alle sagsområder i offentlig og privat regi. Hjælpen varierer fra helt grundlæggende mundtlig rådgivning til videregående støtte, herunder egentlig hjælp med sagsbehandling og gennemførelse af forligsmæssige løsninger.

Kilde: Civilstyrelsen

Danmarkskort over omgørelsesprocenter (Opdateret med tal fra 2022)

Kortet viser antallet af de enkelte kommuners afgørelser på det sociale område, som er omgjort af Ankestyrelsen. Afgørelser kan kun omgøres, hvis borgeren har klaget. Derfor afspejler danmarkskortet udelukkende de sager, som en borger faktisk har klaget over. Sagerne, som kommunen har afgjort og som borgeren har klaget over, hører alle under Serviceloven.

Begrebet ”omgørelser” dækker både over sager, som Ankestyrelsen har ophævet eller ændret samt dem, der er hjemvist. Hjemvisning indebærer, at der skulle indhentes flere oplysninger, og derfor skal kommunen behandle sagen igen.

Whistleblowerordning (opdateret april 2023)

Alle kommuner skal have en whistleblowerordning. Dette har været et lovkrav siden 17. december 2021.

 

Retssikkerhedskortet støttes af:

Share.

About Author