Retssikkerhedens danmarkskort

3

Danmarkskortet viser:

I hvilket omfang Ankestyrelsen i 2020 ændrede kommunernes afgørelser eller hjemviste sagerne til fornyet behandling i kommunen på grund af utilstrækkelige oplysninger (omgørelser).
Omgørelsesprocenterne kan give et fingerpeg om, hvordan det står til med retssikkerheden i de enkelte kommuner, men giver selvfølgelig ikke et fuldstændigt billede af retssikkerhedsniveauet.
Danmarkskortet viser samtidig, hvor borgerne har adgang til gratis rådgivning og hjælp til deres sager med kommunen hos enten en borgerrådgiver eller et retshjælpskontor.

Borgerrådgivere (opdateret juni 2021)

Borgerrådgivere er en slags kommunale ombudsmænd, som yder vederlagsfri vejledning og rådgivning af borgerne, herunder bistår borgere, når kommunikationen med forvaltningen er gået i hårdknude, eller når borgere vil klage over en kommunal afgørelse. Samtidig fører borgerrådgiverne tilsyn med kommunernes administration, herunder underviser og yder sparring til sagsbehandlerne i kommunernes forvaltning.

Det bemærkes, at der ud over disse borgerrådgivere findes en håndfuld borgerrådgiverlignende funktioner, der ikke varetager opgaver svarende til de, der er beskrevet i kommunestyrelseslovens § 65 e, og som derfor ikke indgår i hverken borgerrådgivernetværket eller Justitias analyse og retssikkerhedskort. Som eksempel kan nævnes borgervejlederen i Viborg Kommune, som udelukkende har til formål at formidle kontakt og styrke dialogen mellem borger og forvaltning. Borgerrådgiveren i Stevns Kommune som kun delvist opfylder betingelserne i kommunestyrelseslovens § 65 e, da tilsynsfunktionen med forvaltningen må anses for begrænset, ligesom det ikke ser ud til, at der i tilstrækkelig grad er sikret uafhængighed.

Retshjælpskontorer (opdateret juli 2021)

Retshjælpskontorer er private institutioner med frivillige rådgivere, og kontorerne fungerer uafhængigt af kommunerne. Rådgivningen er vederlagsfri og kan omfatte alle sagsområder i offentlig og privat regi. Rådgivningen varierer fra helt grundlæggende mundtlig rådgivning til videregående rådgivning, herunder egentlig sagsbehandling og gennemførelse af forligsmæssige løsninger.

Kilde: Civilstyrelsen

Whistleblowerordning (opdateret august 2020)

Justitia har den 25. august 2020 lavet en undersøgelse blandt landets 98 kommuner i forhold til, om de har oprettet whistleblowerordninger til brug for indberetninger om overtrædelse af national ret mv. Justitia har modtaget svar fra 87 ud af 98 kommuner, og det sidste svar er modtaget den 28. september 2020. Justitia har efterfølgende telefonisk i oktober 2020 indhentet oplysninger om de resterende 11 kommuner. Denne undersøgelse er primo januar 2021 opdateret med offentligt tilgængelige oplysninger på kommunernes hjemmesider om nyoprettede whistleblowerordninger.

 

 

Retssikkerhedskortet støttes af:

Share.

About Author