Analyse: “Indsigts- og vidensmæssig ubalance mellem SKAT og skatteyder”

0

analyse-iconIndsigts- og vidensmæssig ubalance mellem SKAT og skatteyder

Skatteydernes adgang til retspraksis i skatte- og afgiftssager er væsentlig af hensyn til retssikkerheden og af hensyn til skatteydernes mulighed for og pligt til at indrette sig på ny praksis. Justitia har derfor i en ny analyse set på balancen mellem henholdsvis SKATs og skatteyders mulighed for indsigt i domme i skattesager. Analysen bygger på en opgørelse af det gennemsnitlige antal dage, der går fra en dom er afsagt, til den offentliggøres på SKATs hjemmeside samt på, hvilke begrænsninger SKAT lægger på de oplysninger, som offentliggøres.

Opgørelsen viser, at der i perioden 2014-2016 er sket en betydelig stigning i perioden fra en doms afsigelse til dens offentliggørelse på SKATs hjemmeside. Mens der i 2014 gennemsnitligt gik 72 dage, før civile sager (uden skattestraffesager) blev offentliggjort, og 22 dage før højesteretsafgørelser blev offentliggjort, gik der i 2016 henholdsvis 118 og 107 dage for tilsvarende sager. Samtidig viser analysen på baggrund af SKATs afslag på en aktindsigtsanmodning fra Justitia, at SKAT modsat tidligere begrænser skatteyders indsigt i, hvilke byretter som har afsat dom, og dermed begrænser SKAT reelt skatteyders mulighed for at søge aktindsigt i den pågældende dom.

”Det er retssikkerhedsmæssigt bekymrende, at SKAT kan få indsigt med det samme i nye domme og dermed ny viden, mens skatteyder i mange tilfælde må vente halve eller hele år for at få adgang til samme viden. Det skaber ubalance i den viden og indsigt, som hhv. skatteyder og SKAT har adgang til, hvilket kan give både SKAT og Kammeradvokaten en betydelig fordel i verserende skattesager. Det forhindrer tillige, at skatteyder kan gøre sig bekendt med ny praksis, som f.eks. kan have betydning for ens virksomhed. Herudover er det retssikkerhedsmæssigt problematisk, at SKAT ikke længere vil offentliggøre navnene på de byretter, som har afsagt en given dom. På den måde lægger SKAT sten i vejen for, at en skatteyder reelt kan søge om aktindsigt i en dom og gøre sig bekendt med forhold, som kan have betydning for f.eks. den pågældendes egen sag”, siger skatteadvokat Mette Juul, Justitia.

”Myndigheders pligt til åbenhed omkring domme og borgernes mulighed for indsigt heri er prioriteret på andre områder og senest støttet af Domstolsstyrelsens projekt om offentliggørelse af domme. Dertil kommer, at reglen om offentliggørelse af domme er lovfæstet på konkurrencelovens område, og hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen således i dag gennemsnitligt offentliggør domme allerede få dage efter, at dommen er afsagt. Domme på skatteområdet kan på samme vis som domme på konkurrenceområdet have betydning for langt flere virksomheder og borgere end den pågældende, sagen specifikt omhandler, og derfor er det bekymrende, at SKAT ikke i samme grad sikrer åbenhed og indsigt i domme”, påpeger skatteadvokat Mette Juul, Justitia.

Det anbefales derfor, at SKAT etablerer en praksis tilsvarende praksis for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor domme offentliggøres få dage efter dommens afsigelse. På samme vis anbefales, at SKAT genoptager tidligere praksis og offentliggør, hvilken byret som har afsagt en given dom.

Læs hele analysen her

Share.

About Author

Projektleder - Justitia Akademi

Comments are closed.