Analyse: Sikring af anbragtes rettigheder – Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten rettet mod anbragte børn og unge

0

analyse-iconANALYSE:

Sikring af anbragtes rettigheder

I 2019 var der omkring 11.500 anbragte børn og unge i Danmark, og der blev indberettet næsten 6.000 tilfælde af magtanvendelse imod dem, hvilket tilsyneladende er en stigning fra årene før.

Justitias nye analyse ”Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten rettet mod børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet” viser, at alt for mange magtanvendelser og indgreb i anbragte børn og unges selvbestemmelsesret ikke bliver indberettet, som de skal, og at anbringelsesstederne mangler viden om reglerne, blandt andet fordi opfølgningen på magtanvendelser mv. ikke er systematiseret og koordineret.

Det stiller såvel anbragte børn og unge som ansatte på anbringelsesstederne i en dårlig retssikkerhedsmæssig situation, hvor der er risiko for unødvendig og overflødig magtanvendelse, da grænserne mellem den tilladte og den ikke-tilladte magtanvendelse er uklare. Desuden kan især børnene og de unge komme i klemme, når magtanvendelsen skal indberettes til det regionale Socialtilsyn.

Derfor bør reglerne på området gøres nemmere at forstå og anvende, god indberetnings-praksis bør fremmes og der bør etableres ét samlet Socialtilsyn med henblik på en mere systematiseret og koordineret opfølgning, når der på anbringelsesstederne anvendes magt og foretages indgreb i selvbestemmelsesretten.

Justitias Gerd Sinding, der tidligere som dommer har siddet med mange anbringelsesager, siger: ”Når børn og unge bliver anbragt uden for hjemmet, havner de i en meget sårbar position. Ansvaret for at varetage den daglige omsorg for barnet eller den unge overgår til anbringelsesstedet, og dermed følger også muligheden for at anvende magt og foretage andre indgreb i barnet eller den unges selvbestemmelsesret, for eksempel ved at forhindre at de forlader anbringelsesstedet eller gør skade på sig selv eller andre, eller ved at føre kontrol med barnets eller den unges telefonsamtaler. Der er tale om væsentlige indgreb. Derfor er det vigtigt, at reglerne på området er klare, og at der er oplysninger om deres anvendelse, som på alle måder er lettilgængelige, sådan at vi kan undgå overflødige og unødvendige magtanvendelser.”

Justitias nye analyse ”Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten rettet mod børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet”, gennemgår den tilgængelige viden om antallet af indberettede magtanvendelser mv og behandler en række spørgsmål om blandt andet omfanget af indberetningspligten, indberetningspraksis, inddragelsen af barnet eller den unge i forbindelse med indberetningen, opfølgning på magtanvendelse, adgangen til viden på området og organiseringen af socialtilsynet.

Ved udgangen af 2019 var der 11.428 anbragte børn og unge i Danmark. Det svarer til omkring 1 procent af alle børn og unge i Danmark. Omkring to tredjedele af de anbragte børn og unge var anbragt i en plejefamilie, mens omkring en tredjedel var anbragt på en døgninstitution, et socialpædagogisk opholdssted eller en kostskole. Antallet af indberettede magtanvendelser mv. i samme år var 5.923, hvilket umiddelbart var en stigning i forhold til 2017 og 2018. Som påpeget i analysen er der dog væsentlige indikationer på, at ikke alle magtanvendelser mv. indberettes, som de skal, og at mange indberetninger er mangelfulde eller behæftede med fejl med den konsekvens, at grundlaget for belysning af og opfølgning på området er utilstrækkeligt.

Gerd Sinding: ”Som samfund har vi pligt til at sikre ikke bare, at det sker på en retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde, når et barn eller en ung anbringes uden for hjemmet, men også at barnet eller den unge under anbringelsen er sikret respekt for sine grundlæggende rettigheder, herunder i forbindelse med den magtanvendelse og de indgreb i selvbestemmelsesretten, som kan være nødvendige i forbindelse med anbringelsen.”

”Hvis vi vil undgå unødvendige og overflødige magtanvendelser, er det vigtigt at få øget kendskabet til reglerne på området og sikre, at der efter en magtanvendelse, uanset om den er tilladt eller ikke tilladt, bliver fulgt op ved indberetning, inddragelse af barnet eller den unge og tilbagemeldinger fra tilsynsmyndighederne.”

Analysen ”Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten rettet mod børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet” er udarbejdet af Justitias Gerd Sinding og Birgitte Arent Eiriksson. Gerd Sinding er konsulent i Justitia, hvor hun er tilknyttet Justitias projekt om socialt udsattes retssikkerhed. Gerd Sinding har tidligere arbejdet som dommer og har i den forbindelse beskæftiget sig indgående med anbringelse af børn og unge uden for hjemmet og med familieret generelt. Hendes primære fokus i Justitia er derfor i første omgang børn og unge.

Analysen anbefaler på den baggrund blandt andet følgende:

 • Anvendelsesområdet for voksenansvarsloven tydeliggøres.
  • Reglerne på området gennemgås med henblik på at forenkle dem og gøre dem lettere at forstå og anvende.
 • Der udvikles et fælles system til indberetning af magtanvendelse mv., opgørelse af antallet af indberetninger om magtanvendelser mv, indgrebenes karakter o.s.v.
  • God indberetningspraksis fremmes.
 • Anbringelsesstederne får altid en tilbagemelding med hensyn til, om et foretaget indgreb på grundlag af de foreliggende oplysninger må anses for tilladt eller ikke tilladt.
 • Reglerne for inddragelse af barnet eller den unge i forbindelse med indberetning af og opfølgning på magtanvendelse mv. tilnærmes reglerne i psykiatrilovgivningen.
  • Barnet eller den unge tilbydes herunder bistand af en ”anbragterådgiver”.
 • Alle anbragte børn og unge får i forbindelse med indflytningen på anbringelsesstedet udleveret konkret målrettet materiale om reglerne for magtanvendelse, klagemuligheder mv, og det sikres, at barnet eller den unge har adgang til materialet under hele anbringelsen.
 • Viden om praksis på området, statistiske oplysninger mv. systematiseres og gøres løbende tilgængelig for alle.
  • Socialstyrelsen offentliggør én gang årligt en systematisk praksisoversigt, der kan fungere som vejledning og rettesnor for reglernes anvendelse.
 • Der etableres ét uafhængigt og centralt ledet Socialtilsyn.
  • Socialtilsynet skal have fem regionale tilsynskontorer med hjemsted i de byer, som i dag er hjemsted for de kommunale socialtilsyn

Analyse materiale


For spørgsmål og yderligere info, kontakt:

Gerd Sinding, konsulent Justitia.

Email: gerd@justitia-int.org

Telefon: +45 42 77 65 53

Share.

About Author

Comments are closed.