Analyse:”Domstolsprøvelse i skatte- og afgiftssager”

0
analyse-icon

Domstolsprøvelse i skatte- og afgiftssager

 

Domstolsreformen har været i kraft i 10 år. Med reformen fulgte et princip om, at skatte- og afgiftssager skal anlægges ved og afgøres af byretten i første instans. Byretten kan dog efter anmodning fra en part henvise en sag til behandling ved landsretten, eller byretten kan beslutte, at en sag skal behandles af tre dommere fremfor som normalt af én dommer. Endvidere lagde man med reformen op til en øget anvendelse af sagkyndige dommere og en vis specialisering i byretterne. Jubilæet er en god anledning til at gøre status på, hvordan disse regler har været anvendt på skatte- og afgiftsområdet. Justitia har således gennemgået alle offentliggjorte domme vedrørende skatter og afgifter for årene 2014, 2015 og 2016 med henblik på at undersøge, i hvilket omfang sagerne er henvist til landsretten, henholdsvis i hvilket omfang sagerne har været behandlet af tre dommere i byretten. Endvidere er det undersøgt, hvor ofte der har været anvendt sagkyndige dommere, og i hvilket omfang byretterne har ladet afdelinger og/ eller dommere specialisere sig i skatte- og afgiftssager. Nærværende artikel fremlægger resultatet af undersøgelserne.

Læs hele analysen.

Analysen indgår ligeledes i Retsformand i Landsskatteretten Poul Bostrups aktuelle antologi, Skatteproces 2018

Share.

About Author

Projektleder - Justitia Akademi

Comments are closed.