Høringssvar: Forslag til forbedring af politiets muligheder for efterforskning m.v.

0

analyse-iconHØRINGSSVAR:

Forslag til forbedring af politiets muligheder for efterforskning m.v.

Justitsministeriet har den 3. marts 2022 sendt ovennævnte udkast til lovforslag i høring. Dette høringssvar indeholder alene bemærkninger til den del af lovudkastet, som vedrører politiets adgang til at registrere en mistænkts eller en anden persons færden ved brug af gps eller et andet lignende apparat uden retskendelse.
Forslaget indebærer, at det nuværende krav om retskendelse og beskikkelse af en indgrebsadvokat i forbindelse med politiets sporing af en mistænkt, eller en person med tilknytning til en mistænkt, ophæves, således at sådanne indgreb fremover kan foretages uden tilladelse fra retten.

Justitia anbefaler, at denne del af lovforslaget falder bort, idet ressourcehensyn ikke ses at kunne retfærdiggøre en svækkelse af borgeres retssikkerhedsgarantier i forbindelse med et så væsentligt indgreb i privatlivets fred, som der er tale om. De nugældende regler, som stiller krav om, at retten godkender sådanne indgreb, ses at udgøre et betryggende retssikkerhedsmæssigt værn, som bør opretholdes. Desuden kan gps-sporing i intensitet sidestilles med sporing ved hjælp af teleobservation og observation ved hjælp af fjernbetjente kameraer og lignende, som i dag er underlagt de samme betingelser om retskendelse.

Desuden ser det ud til, at borgere, der udsættes for sådanne indgreb, vil få en dårligere retsstilling, end i tiden før 2018, hvor de nuværende regler om politiets adgang til at anvende gps-sporing blev indført, hvis forslaget gennemføres. Subsidiært foreslås det derfor, at Justitsministeriet som minimum sikrer sig, at der opretholdes et krav om retskendelse, hvis placering af en gps eller lignende kræver indtrængen på privat område eller kræver indgreb i privat ejendom mv., som det var tilfældet før 2018.

Læs høringssvaret

Share.

About Author

Comments are closed.