Høringssvar: “Forbud til dømte seksualforbrydere”

0

analyse-icon

Bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (forbud til dømte seksualforbrydere)

 

Justitias høringssvar til lov om ændring af straffeloven (forbud til dømte seksualforbrydere)

Regeringen har sendt et lovforslag i høring, der ifølge lovforslaget skal styrke indsatsen overfor dømte seksualforbrydere, så nye overgreb forhindres – særligt med fokus på børn.

Seksualforbrydelser er meget alvorlige lovovertrædelser, som kan have omfattende konsekvenser for ofrene. Og Justitia finder bestemt målet om at forhindre overgreb mod børn anerkendelsesværdigt, men de foreslåede ændringer indebærer dog samtidig så væsentlige indgreb i de dømtes frihedsrettigheder og retten til privatliv, at det bør overvejes nøje, hvor langt man kan og bør gå.

Særligt bider Justitia mærke i følgende tre ændringer:

  • Forbud efter straffelovens § 236 skal fremover som udgangspunkt være tidsubestemte, hvilket er betænkeligt bl.a. henset til, at det fremover bliver lettere at meddele forbud, og at opholdsforbuds rækkevidde udvides, således at det ikke alene omfatter et nærmere afgrænset område i nærheden af gerningsstedet, men fx også kan omfatte samtlige svømmehaller, idrætshaller, parker, legepladser mv. Tidsubestemte forbud vil således indebære en indgribende indskrænkning af de dømtes mulighed for at bevæge sig frit i samfundet og have socialt samvær med øvrig familie og venner mv.
  • Politiet skal med lovforslaget kunne gennemføre tilsyn ved undersøgelse af den dømtes bolig uden retskendelse. Indgrebene skal kunne foretages jævnligt, uanmeldt og på vilkårlige tidspunkter. Efter Justitias opfattelse indebærer det et væsentligt indgreb i den dømtes ret til privatliv, som ikke i alle tilfælde vil kunne anses for proportionale.
  • Med lovforslaget skal politiet samtidig kunne videregive oplysninger til private om, hvilke personer der har fået opholdsforbud. Det betyder, at politiet eks. vil kunne videregive oplysningerne til en svømmehal, idrætshal mv. Der er imidlertid en forhøjet risiko for, at sådanne oplysninger om strafbare og seksuelle forhold vil sprede sig, når de bliver videregivet til private, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for den dømte.

På baggrund af ovenstående finder Justitia, at de foreslåede ændringer indebærer en væsentlig og indgribende indskrænkning af de dømtes frihedsrettigheder og ret til privatliv. Det leder frem til følgende anbefalinger til ændringer:

  • Der bør fortsat som udgangspunkt fastsættes tidsbestemte forbud på 1-5 år, medmindre der er tale om særligt grove tilfælde, hvor der er fare for ny lignende kriminalitet. Hvis forslaget om tidsubestemte forbud alligevel gennemføres, bør det være muligt for den dømte at indbringe spørgsmålet om forbuddets opretholdelse for retten allerede efter fx 2 år.
  • Tilsynsordningen bør udgå, idet der efter Justitias opfattelse vil være situationer, hvor politiets jævnlige uanmeldte tilsyn med de dømte vil udgøre et uproportionalt indgreb i deres ret til privatliv. Hvis forslaget alligevel gennemføres, bør tilsynet alene finde sted i situationer, hvor det på forhånd kan konkluderes, at det ikke vil kunne anses for uproportionalt pga. lovovertrædelsens karakter eller pga. lav gentagelsesrisiko.
  • Håndhævelsen af et opholdsforbud bør alene varetages af politiet for at undgå, at den dømte på grund af videregivelse af oplysninger udsættes for stigmatisering i lokalsamfundet og risiko for repressalier i form af verbale og fysiske angreb.

Læs høringssvaret her.

For uddybende kommentarer eller spørgsmål kontakt:
Vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson
Tlf.: 30 86 84 97
Mail: birgitte@justitia-int.org

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.