Høringssvar: “Lovforslag om bekæmpelse af ungdomskriminalitet”

0

Høringssvar: ”Lovforslag om bekæmpelse af ungdomskriminalitet”

Læs Justitias høringssvar.

Regeringen har sendt et lovforslag om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i høring. Formålet med lovforslaget er at bekæmpe og forebygge ungdomskriminalitet gennem bl.a. oprettelse af et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal behandle sager vedrørende børn og unge mellem 10 og 17 år, som er mistænkt eller dømt for alvorlig kriminalitet. Nævnet kan bl.a. fastsætte en straksreaktion af opdragende og genoprettende karakter samt fastsætte et skræddersyet forbedringsforløb med henblik på at få bragt barnet/den unge ud af kriminalitet.

Justitia stiller imidlertid spørgsmål ved, om Ungdomskriminalitetsnævnets sagsbehandling reelt må anses som om en strafferetlig proces, der skal opfylde de processuelle retsgarantier i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 6. Det er Justitias vurdering, at der er flere elementer, der taler for, at der er tale om en strafferetslignende proces uden de nødvendige retsgarantier, hvilket vækker bekymring for børn og unges retssikkerhed i mødet med nævnet.

Ungdomskriminalitetsnævnet skal desuden kunne træffe afgørelse om anbringelse af barnet/den unge med og uden samtykke fra forældrene og den unge selv. Med dette forslag flyttes kompetencen til at træffe afgørelse om tvangsmæssig adskillelse af børn og forældre således fra de kommunale børn og unge-udvalg til Ungdomskriminalitetsnævnet. Processen i Ungdomskriminalitetsnævnet lever dog ikke fuldt ud op til den eksisterende proces i kommunen, idet der tilsyneladende slækkes på oplysningsgrundlaget, ligesom afgørelserne fremover skal træffes uden den samme faglige viden og lægsmandsmedvirken. Det vil efter Justitias opfattelse medføre en forringelse af retssikkerheden for børnene og deres forældre i sager om tvangsmæssig anbringelse.

På baggrund af ovenstående vurderer Justitia, at det må anses for retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at Ungdomskriminalitetsnævnet i en strafferetslignende proces får kompetence til at pålægge børn ned til 10 år foranstaltninger, der minder om samfundstjeneste, uden at retsgarantierne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 6 er iagttaget. Samtidig finder Justitia det betænkeligt, at Ungdomskriminalitetsnævnets adgang til at træffe afgørelse om tvangsanbringelse vil medføre en forringelse af retssikkerheden for forældre og børn. Som nævnt i Justitias rapport ”Tvangsanbringelser – retssikkerhed i en kompliceret beslutningsproces” fra september 2018 er der i stedet er behov for væsentlige forbedringer af retssikkerheden på dette område.

Spørgsmål til høringssvaret kan stilles direkte til Justitias vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson på tlf.: +45 30 86 84 97.

 

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.