Høringssvar: Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse

0

Justitia har afgivet høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse).

 

Justitia er positiv overfor indførelsen af en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Justitia har herved lagt vægt på, at en sådan ændring i højere grad vil kunne beskytte menneskets grundlæggende frihed og ret til at bestemme over egen krop, og at der på ingen måde slækkes på de høje beviskrav i forhold til de anklagede.

I høringssvaret rejser Justitia dog en række spørgsmål. Bl.a. kan nævnes:

– Hvordan man fremover skal behandle sager, hvor en person har gennemført samleje med et barn på 12-14 år, og hvor der er tale om stor aldersforskel mellem parterne. I hvilket omfang kan børn i denne alder give samtykke til seksuelt samkvem med væsentligt ældre personer, og bør der i givet fald stilles særlige krav til et sådant samtykke?

– Mange sager bliver aldrig prøvet i retssystemet på grund af manglende anmeldelse og/eller frasortering i systemet. Samtidig oplever næsten en tredjedel af ofrene forhindringer i forbindelse med anmeldelsen, og næsten en femtedel af ofrene føler sig ikke trygge i anmeldelsessituationen. Hvordan skabes en kultur, hvor flere voldtægtsofre anmelder sagerne til politiet, og flere sager bliver prøvet ved domstolene?

Det er Justitias opfattelse, at politiets, anklagemyndighedens og domstolenes behandling af voldtægtssager bør følges tæt i de første 1-2 år efter lovændringen for at sikre, at sagerne behandles i overensstemmelse med lovforslagets intentioner, ligesom der bør følges op med en egentlig evaluering af lovændringens konsekvenser med særlig fokus på bl.a. forståelsen af samtykkebegrebet, bevisvurderingen og udvidelsen af det strafbare område.

Læs høringssvaret her.

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.