Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af konkurrenceloven (Civile bøder, strukturelle påbud, interviews, kontrolundersøgelser i private hjem m.v.)

0

Justitia foreslår væsentlige ændringer i konkurrencemyndighedernes opbygning og organisation

Regeringen har et forslag på vej til en omfattende ændring af konkurrencelovgivningen. Som Justitia har påpeget i et debatindlæg i Børsen har høringsperioden været urimeligt kort i forhold til, at lovforslaget er meget omfattende (415 sider) og i øvrigt er et resultat af et EU -direktiv, der har været kendt i flere år.

Udgangspunktet for Justitias høringssvar er, at en velfungerende markedsøkonomi har brug for en god konkurrencelovgivning. I en sådan er det helt afgørende for virksomhedernes retssikkerhed, at konkurrencemyndighederne er fuldstændigt uafhængige af politisk og anden uvedkommende indflydelse, når de behandler sager om lovovertrædelse. Det er desuden afgørende, at virksomhederne har ret til hurtigt at få efterprøvet en afgørelse ved en uafhængig domstol.

Justitia har i høringssvaret udvalgt tre punkter, som vi mener er særligt fundamentale i forhold til konkurrenceloven:

1) Konkurrencemyndighedernes uafhængighed (eller mangel på samme), især i lyset af, at det uafhængige Konkurrenceråd betjenes af en styrelse (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen), der organisatorisk oftest er underlagt almindelige instruktionsbeføjelser fra en minister og departementschef.

2) Virksomhedernes retssikkerhed i processerne, især i lyset af lovforslaget indeholder mange nye regler om virksomhedernes oplysningspligt, ændrede regler om selvinkriminering, brug af “dawn raids” mod virksomheder m.m.

3) Indførelsen af såkaldte “civile bøder”, der er en nyskabelse i dansk ret. Bøder vil her kunne pålægges enhver juridisk person for både forsætlige, uagtsomme og simpelt uagtsomme overtrædelser.

Justitia anbefaler

  • at Konkurrencestyrelsen i forhold til minister og departement får samme uafhængighed som Domstolsstyrelsen har i forhold til Justitsministeren og Justitsministeriet.
  • at Konkurrenceankenævnet nedlægges så virksomhederne kan indbringe en afgørelse fra konkurrenceyndighederne direkte for Sø- og Handelsretten.
  • at en lang række andre nye regler om virksomhedernes oplysningspligt, ændrede regler om selvinkriminering m.v. gives et kritisk eftersyn med retssikkerheden for øje.

Læs hele høringssvaret her.

Share.

About Author

Comments are closed.