Regeringen følger Justitias anbefalinger til forbedringer af digitalt udsattes retssikkerhed

0

Regeringen har netop præsenteret udspillet ”Et digitalt velfærdssamfund for alle”.

Udspillet kommer i kølvandet på Justitias rapport ”Retssikkerhed for digitalt udsatte borgere” fra juli 2022 og Politikens efterfølgende temaserie om den digitale underklasse, som har givet anledning til stor debat om vilkårene for de borgere, som har vanskeligt ved at begå sig i det digitale samfund. Med udspillet følger regeringen flere af de anbefalinger, som Justitia præsenterede i rapporten.

Justitia finder det meget positivt, at regeringen ønsker at følge en af rapportens hovedanbefalinger om indførelse af digitalt fripas. Det vil gøre det muligt for borgerne at blive fritaget for Digital Post og alle obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger på baggrund af en enkelt ansøgning i stedet for at ansøge om fritagelse for hvert enkelt system hos de forskellige ansvarlige myndigheder. En sådan løsning er væsentligt mindre ressourcekrævende for de digitalt udsatte borgere, der samtidig kan have vanskeligt ved at navigere i en kompleks offentlig sektor og udfærdige de mange ansøgninger. Samtidig er det mere effektivt, når der ikke er flere myndigheder, som skal tage stilling til ansøgninger fra samme borger.

Det havde selvfølgelig været endnu mere positivt, hvis man i stedet havde fulgt Justitias primære hovedanbefaling om en frit-valgs-ordning. Det ville have været endnu lettere for borgerne, ligesom det ville udvide kredsen af borgere, som kan vælge de digitale løsninger fra. En sådan ordning ville formentlig samtidig kunne øge incitamentet til at lave solide og brugervenlige løsninger i den digitale offentlige sektor.

Med det nuværende udspil vil Justitia opfordre til, at der samtidig ses nærmere på kriterierne for at opnå fritagelse for at anvende de digitale løsninger, da de ifølge Justitias rapport opleves som snævre af både borgere og sagsbehandlere og ikke omfatter alle de borgere, som har behov for fritagelse, f.eks. borgere ramt af stress.

Det er positivt, at regeringen også har valgt at følge Justitias anbefalinger om øget hjælp til de borgere, der har svært ved det digitale. Det gælder ikke mindst den gruppe borgere, som ikke ønsker at benytte sig af digitale fuldmagter og derved give pårørende eller andre personer i deres netværk adgang til deres private oplysninger. Det bliver særlig interessant at se, hvordan man vil få hjælpeindsatsen til at nå ud der, hvor borgerne har mest brug for den.

Justitia finder det ligeledes positivt, at der skal nedsættes et ekspertudvalg, som kan støtte op om den digitale inklusion i digitaliseringen af den offentlige sektor. Det kan dog undre, at man ikke også har valgt at inkludere eksperter og organisationer med viden om udsatte grupper og digital inklusion i det digitaliseringsråd, der præsenteres som en central del af udspillet. Rådet skal følge den digitale udvikling og bl.a. sikre at ”nye løsninger sætter borgerne i centrum, så vi ikke hægter dele af samfundet af”, som rådets formand Nana Bule siger i Finansministeriets pressemeddelelse. I stedet udgøres digitaliseringsrådet hovedsageligt af repræsentanter fra myndigheder, fagbevægelsen, erhvervslivet og deres organisationer.

Justitia håber, at ekspertudvalget får en central rolle i fremtidige digitaliseringsindsatser, men ser også frem til at høre mere om udvalgets sammensætning og funktion samt dets samspil med digitaliseringsrådet

Endelig er det rigtig godt at se, at regeringen ønsker et styrket politisk fokus på den digitale udvikling, og at Folketinget skal inddrages ved årlige redegørelser om borgernes digitale trivsel. Dette er i overensstemmelse med Justitias rapport, hvor det blev anbefalet at styrke Folketingets rolle, men der savnes ambitioner i udspillet om brede politiske aftaler for den digitale udvikling af den offentlige sektor. Der savnes også en styrkelse af lovgivningsprocessen, hvor der er behov for redegørelser om de dataetiske konsekvenser i de lovforslag, som fremsættes i Folketinget, herunder hvordan digitaliseringsinitiativer påvirker borgernes retssikkerhed.

Herudover holder Justitia fast i anbefalingen om oprettelse af et digitaliseringsministerium med stærke tværgående kompetencer, som kan indsamle og opbygge en bred og solid faglig viden om digitalisering og ny teknologi, der i højere grad kan understøtte den digitale udvikling.

Se Justitias rapport ”Retssikkerhed for digitalt udsatte borgere”.

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.