Analyse: Retssikkerhed i Kommunerne

0

analyse-iconAnalyse:

Retssikkerhed i Kommunerne

Ny analyse fra den juridiske tænketank Justitia afdækker, forholdsvis store forskelle mellem kommunerne, når det handler om andelen af sager, som Ankestyrelsen omgør i form af ændring eller hjemvisning af kommunens afgørelse. Samtidig viser rapporten, at de større kommuner ser ud til at kunne levere det bedste niveau af retssikkerhed for borgerne. Der kan altså være stor forskel, om man bor i Københavns kommune eller er flyttet de få kilometer til Dragør.

Det er kommunerne, som løfter hovedparten af de borgernære velfærdsopgaver på social- og beskæftigelsesområdet, og i den forbindelse træffer kommunerne også mange afgørelser, som kan have indgribende betydning for borgernes livskvalitet og fremtidsudsigter. Det gælder ikke mindst i forhold til udsatte og andre ressourcesvage borgere, der oftere er i kontakt med det offentlige system, og som typisk har vanskeligt ved at varetage deres interesser og retssikkerhed i sagsbehandlingsprocessen.
Retssikkerhed er en grundsten i en demokratisk retsstat, og det er vigtigt, at borgerne føler sig trygge når de får en sag behandlet i deres kommune. Derfor er det også afgørende, at kommunerne har robuste systemer og strukturer på plads, der kan sikre, at borgerne får den nødvendige retssikkerhed. Hvis man er uheldig at bo i en kommune med dårlig retssikkerhed, kræver det typisk ekstra ressourcer at gøre sin ret gældende og det er det ikke alle borgere, som er i stand til. Det gælder i princippet uanset, om det handler om en byggesag eller sag om forsørgelse og anden form for hjælp,” siger forfatter til rapporten og vicedirektør i Justitia Birgitte Arent Eiriksson.

Rapporten viser bl.a., at kommunernes omgørelsesprocenter, der er den procentvise andel af klagesager, som ændres eller hjemvises af Ankestyrelsen, generelt har ligget højt i den undersøgte periode 2014-2021. I den første del af perioden 2014-2019 er omgørelsesprocenten på landsplan steget fra 24,2 procent til 32,5 procent, hvorefter den frem til 2021 er faldet til 26,1 procent. “Det er naturligvis positivt, at omgørelsesprocenten nærmer sig niveauet fra 2014, men den ligger stadig højt, eftersom det er mere end hver fjerde klagesag, som bliver omgjort i Ankestyrelsen.

Der ses en tydelig sammenhæng mellem kommunernes gennemsnitlige omgørelsesprocent og størrelsen på kommunerne. Mens de 20 største kommuner havde en gennemsnitlig omgørelsesprocent i den undersøgte periode på 27,7 procent, havde de 20 mindste kommuner en gennemsnitlig omgørelsesprocent på 31,9 procent.


Selvom rapportens data ikke kan give et fyldestgørende billede af retssikkerheden i de enkelte kommuner, må den nødvendigvis give anledning til bekymringer om, hvorvidt borgernes retssikkerhed ligger på et tilfredsstillende niveau i alle kommuner. Det gælder i ikke mindst i de mindste kommuner, som har en noget højere omgørelsesprocent end de største kommuner.

Det største problem må imidlertid anses for at være den manglende gennemsigtighed i kommunernes retssikkerhed. Adgangen til offentligt tilgængelige data, som på mere fyldestgørende måde kan afdække kommunernes retssikkerhedsniveau, er meget begrænset.

Det er nødvendigt at sikre en bred monitorering af retssikkerheden i kommunerne, så borgerne – uanset bopæl – kan blive mødt af et acceptabelt retssikkerhedsniveau i deres kontakt med kommunen. Kommunerne bør derfor forpligtes til at måle på deres retssikkerhed på en række nærmere definerede parametre, der kan fastlægges i samarbejde med blandt andet KL, Ankestyrelsen og de ansvarligere ministerier.” Afslutter Birgitte Arent Eiriksson


Hent analysen

Læs pressemeddelelse


Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.