Høringssvar: Forslag om ændring af retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love

0

Justitia finder ikke, at der i lovforslagets forarbejder er argumenteret overbevisende for, at de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder der, uanset lovforslagets regler om tavshedspligt, kan være ved forslagets regler om informationsudveksling i det operationelle forrum bør vige for hensynet til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Justitia finder det særlig betænkeligt at informationsudvekslingen kan ske helt ned på enkeltsagsniveau. Justitia finder det endvidere meget betænkeligt, at forslagets § 110b. stk. 7 tillader, at private virksomheder og personer med samtykke fra den myndighed der har afgivet fortrolige oplysninger, aktivt kan anvende sådanne oplysninger i egen virksomhed f.eks. til skærpede kundekendskabsprocedurer og udvidet overvågning af udvalgte kunders transaktioner uden, at disse kunder blive bekendt med, at de nu er under overvågning af en privat aktør med hvem de har en kunderelation.

Justitia finder, at den allerede gældende vidtgående indberetningspligt efter hvidvaskloven for private virksomheder og enkeltpersoner omfattede af hvidvasklovens § 1 må være tilstrækkelig til at tilgodese hensynet til at forebygge og opklare hvidvask og terrorfinansiering.

Læs hele høringssvaret her.

 

Share.

About Author

Comments are closed.