Korrektiv til Domstolsstolstyrelsens notat

0

Domstolsstyrelsen hævder i et notat udgivet i dag, at der er fejl i Justitias brug af talmateriale i analysen ”Erhvervslivets adgang til domstolene”.

Dette er ikke rigtigt. Se Justitias svar her. Det gengives også nedenfor:

Domstolsstyrelsen anfører i sit notat, at tallene for civile sager fra før 2012 ikke kan sammenlignes med tallene efter 2012. Dette forhold har Justitia været opmærksom på i sin analyse, jf. omtalen heraf i analysen på side 59.

Domstolsstyrelsen anfører endvidere, at det er nødvendigt at tage højde for den samlede sagsudvikling ved retterne ved en analyse af de civile sager grundet sammenhængen mellem ressourceanvendelsen i civile sager og straffesager.

Denne sammenhæng er behandlet i analysen på side 56, hvoraf det fremgår, at ressourceforbruget for så vidt angår jurister ved domstolene i civile sager i 2008 var 32,8 % og i 2019 34,0 % af de samlede juristressourcer. I straffesager steg ressourceforbruget fra 29,37 % af de samlede juristressourcer i 2008 til 42,82 % i 2019. Justitia anerkender således et øget ressourceforbrug til behandling af straffesager, men påpeger, at ressourcerne ikke er tilvejebragt ved at mindske forbruget af juristressourcer på civile sager på trods af, at antallet af civile sager i perioden har været stærkt faldende.

Domstolsstyrelsen bebrejder endelig Justitia, at man ikke har anvendt Domstolsstyrelsens regnemodel med ”vægtede sager” ved vurderingen af domstolenes produktivitet i civile sager.

Dette metodevalg er udførligt adresseret i analysen på side 57 til 58 og er således ikke udtryk for en fejl, men derimod et fravalg af en opgørelsesmetode, som er udviklet for at fordele ressourcer mellem byretterne og ikke for at måle på reel produktivitet. Metoden bygger efter styrelsens oplysninger i notatet af 25. maj 2020 ikke på objektive kriterier men på subjektive skøn over tyngden af forskellige civile sager, ekstra ressourcekrævende processer og ekstra aktiviteter forbundet med nogle sagstyper, uden at disse elementer er beskrevet endsige dokumenteret.

Metoden er ikke beskrevet på styrelsens hjemmeside eller i styrelsens nye notat af 25. maj. Domstolsstyrelsens notat af 25. maj 2020 giver derfor ikke Justitia anledning til at ændre sine konklusioner.

Share.

About Author

Comments are closed.