To nye Analyser: “Hensynet til myndigheders kontrol trumfer privatlivets fred”

0

Beskyttelsen mod vilkårlige og uretmæssige tvangsindgreb på privat ejendom har som følge af bestemmelsen i grundlovens § 72 og (EMRK’s artikel 8) status af en grundlæggende og fundamental rettighed. Trods dette viser nye CEPOS-notater, at grundlovens § 72 hovedregel om krav om retskendelse systematisk fraviges, samt at retssikkerhedsloven ikke yder borgere og virksomheder den nødvendige beskyttelse mod offentlige myndigheders tvangsindgreb uden retskendelse – herunder i private hjem. Seneste eksempel herpå er det netop fremsatte lovforslag til bekæmpelse af sort arbejde (L 170).

”Med lovforslaget får SKAT mulighed for at bevæge sig ind på privat ejendom uden retskendelse, alene på baggrund af, at der på ejendommen foregår byggeri og håndværkerarbejde. Retskendelser er borgere og virksomheders værn og retsbeskyttelse mod vilkårlige tvangsindgreb fra statens side. Fra et retssikkerhedsmæssigt perspektiv og af hensyn til borgernes privatsfære, bør SKAT derfor – som hidtil – indhente forudgående retskendelse, før man foretager kontrol på privat ejendom”, siger erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen, CEPOS, som har analyseret det fremsatte lovforslag.

”I grundlovens §72 er det fastslået, ”at boligen er ukrænkelig”. Regeringen – og Folketinget i det hele taget – bør derfor undlade at give SKAT og andre myndigheder beføjelser, der udhuler denne grundlovsbeskyttede rettighed”, siger Henriette Kinnunen, CEPOS.

I 2003 var der ca. 185 love og bekendtgørelse mv., der bemyndigede sådanne tvangsindgreb for offentlige myndigheder. I 2009 og 2010 kunne CEPOS dokumenterer, at tallet var vokset til hhv. omkring 225 og 234.  I dag, cirka et år efter er billedet stort set uændret, eftersom tallene for love og bekendtgørelser er steget til 235. Endvidere er der nye endnu ikke vedtagne lovforslag, som vil udvide adgangen til kontrolbesøg uden retskendelse.

”Særligt når det gælder regeringens indsats mod socialt bedrageri og skatteunddragelse har politikerne gennem årene konsekvent øget myndighedernes muligheder for at foretage tvangsindgreb uden retskendelse. Stigningen i kontrolmulighederne er især sket under VK-regeringen, på trods af, at netop de i regeringsgrundlaget 2002 lovede at forbedre borgernes retssikkerhed. Og den linje tegner det til, at den nye SRSF-regering fortsætter”, siger chefjurist i CEPOS, Jacob Mchangama, som har fulgt udviklingen gennem årene.

”Udviklingen viser tydeligt, at der er bred enighed i Folketinget om, at hensynet til den personlige frihed og borgernes retssikkerhed ikke tillægges særlig høj vægt når det sættes overfor myndighedernes kontrolmuligheder.

”I vidt omfang synes målet om at undgå snyd at hellige midlet. Det er en glidebane, som man politisk er nødt til at rette op på, hvis borgere og virksomheder skal nyde den beskyttelse af deres privatliv, som de retmæssigt har krav på og som udgør et væsentligt fundament for retsstaten. Derfor anbefales, at der indføres materielle betingelser (såsom begrundet formodning om lovovertrædelse) for tvangsindgreb i relevante love og bekendtgørelser. Ligesom der bør foretages en generel revision af love og bekendtgørelser indeholdende adgang for tvangsindgreb for derved at begrænse muligheden mest mulig i dansk lovgivning”, foreslår chefjurist Jacob Mchangama, CEPOS.

1. analyse: ”Lovforslag til bekæmpelse af sort arbejde”

2. analyse: ”Offentlige myndigheder har fortsat vid adgang til at foretage tvangsindgreb i private hjem og virksomheder” CEPOS har løbende foretaget opgørelser af retstilstanden og myndighedernes muligheder for tvangsindgreb uden retskendelse. Du kan se de tidligere notater her:

Notat af 31. maj 2011

Notat af 2. marts 2010 Notat af 16. januar 2009

Share.

About Author

Comments are closed.