Vedtagelse af ny konkurrencelov

0

I dag har Folketinget vedtaget en meget omfattende revision af konkurrenceloven. Den indeholder heldigvis forbedringer i forhold til lovudkastet, især når det handler om Konkurrenceankenævnet, virksomhedernes retsstilling og en evaluering af loven.

Justitia indleverede i oktober 2020 et meget omfattende og ret kritisk høringssvar med forslag til en lang række forbedringer. Anbefalingerne handlede blandt andet om konkurrencemyndighedernes uafhængighed og virksomhedernes mulighed for hurtigt at få efterprøvet deres afgørelse ved en uafhængig domstol.

Justitias projektleder Henrik Rothe deltog desuden den 13. januar 2021 i en høring arrangeret af Folketingets Erhvervsudvalg. Se Henriks oplæg og slides her.

Erhvervsministeren har lyttet til den kritik der er fremkommet i høringssvarene til loven og på høringen i erhvervsudvalget, og der er derfor i den vedtagne lov indført en række ændringer, som til dels imødekommer nogle af de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, som Justitia havde peget på. Her er efter Justitias mening de tre vigtigste:

Valgfrihed mellem Konkurrenceankenævnet og domstolene: Justitia kritiserede, at sagsbehandlingen bliver unødigt lang, når virksomhederne tvinges til at indbringe en afgørelse for Konkurrenceankenævnet, før de kan gå til domstolene – særligt ikke, når behandlingen ved Konkurrenceankenævnet ikke tilførte værdi og samtidig forøgede virksomhedernes omkostninger, før sagen kunne komme videre. Derfor har vi også foreslået Konkurrenceankenævnet nedlagt. Ministeren imødekom ikke ønsket om at nedlægge Konkurrenceankenævnet, men foretog den meget væsentlige ændring, at det fremover vil være frivilligt for virksomhederne, om de vil indbringe Konkurrencerådets afgørelser for Konkurrenceankenævnet, eller om de vil springe nævnsbehandlingen over og indbringe sagen direkte for Sø- og Handelsretten. Justitias retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved tvungen behandling i Konkurrenceankenævnet er derfor i væsentligt omfang imødekommet.

Styrkelse af virksomhedernes retssikkerhed og retsstilling: Justitia og erhvervsorganisationerne har i deres høringssvar foreslået at indføre såkaldte høringskonsulenter for at styrke virksomhedernes retssikkerhed under sagsbehandlingen hos konkurrencemyndighederne. Dette ønske blev ikke imødekommet, men til gengæld blev lovforslaget ændret, så virksomhederne fremover får flere proceduremæssige rettigheder og kan indbringe Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelser i tvister om selvinkriminering og såkaldt “Legal Professional Privilege” for Konkurrenceankenævnet. Det er samlet en forbedring af virksomhedernes ret til at blive hørt.

Evaluering af loven efter tre år: Justitia gjorde i både høringssvar og et indlæg i Børsen opmærksom på, at lovforslaget lagde op til en gennemgribende ændring af den danske konkurrencelovgivning, og at der tilmed var meget kort tid til høringsprocessen. Derfor er det rigtig positivt, at erhvervsministeren i erkendelsen af, at der er mange nyskabelser i loven, har tilkendegivet, at der vil blive gennemført en evaluering inden tre år.

Der udestår efter Justitias mening stadig en række spørgsmål om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens uafhængighed, men det vil jo være relevant at se på det spørgsmål, når evalueringen skal laves.

Share.

About Author

Comments are closed.